Eetikakeskus tunnustas Rae valla koole ja lasteaedu

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas 2. detsembril koole, lasteaedu ja kohalikke omavalitsusi. Rae vallale sai osaks neli tunnustust:

Järveküla Kool – Hea kooli teerajaja 2020

Tunnustame muutunud õpikäsituse rakendusvõimaluste analüüsi ja kogukondliku kooli arendamise eest.

Assaku Lasteaia filiaal Aruheina Lasteaed – Hea lasteaia edendaja 2020

Tunnustame õuesõppe edendamise, laste teadliku ja süsteemse kaasamise ning koostöise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri arendamise eest.

Järveküla Lasteaed – Hea lasteaia teerajaja 2020

Tunnustame väärtuspõhise lasteaiakultuuri kujundamise, teadliku koostöö arendamise ja toredate ühisürituste eest.

Rae vallavalitsus

Väärtuspõhise organisatsioonikultuuri kujundamise ja mõtestamise eest.

Kui koolide ja lasteaedade tunnustusprogramme korraldatakse juba aastast 2013 ja Rae vallas on tunnustused saanud Jüri Gümnaasium „Hea kooli edendaja 2019“; Võsukese Lasteaed „Hea lasteaed 2018“ ja Peetri Lastead-Põhikool „Hea kooli rajaleidja 2013", siis kohalikud omavalitsused osalesid tunnustusprogrammis esmakordselt.  Kokku tunnustati 5 omavalitsust, kes analüüsisid Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajate toel oma tegevust haridusasutuse pidajana.

Selline suunatud tegevuste analüüs hariduse valdkonnas väärtuste võtmes oli väga kasulik kogemus. Kuna Rae valla haridusameti töötempo ja intensiivsus on väga kõrge, kus igapäevaselt tuleb reageerida muutunud oludele, siis on väga oluline võtta aeg ja mõelda, kas tegeleme õigete asjadega ja kuidas oma tööülesandeid parimal moel ja läbimõeldult täita. Analüüsist oli otsene kasu ja lisaväärtus ka seetõttu, et analüüsi kirjutamise aeg langes kokku Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava koostamisega. Kohe samaaegselt sai tekkinud ideed suunata arengukavasse enne  töörühmades läbi arutades. Kui Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogramm suunab tähelepanu pöörama väärtustele, siis paraku selgus, et Rae vallavalitsuses kui organisatsioonis ega ka haridusametis ei ole kokkulepitud ja kirjapandud väärtusi nii nagu on kõikidel Rae valla koolidel ja lasteaedadel ning organisatsioonidel. On küll arengukavad ja põhimäärused, mis ei anna edasi väärtusi või viise kuidas oodatavalt tööd tehakse või millistest kokkulepitud normidest töös lähtutakse. Uues Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukavas on kokkulepitud ja kirja pandud põhiväärtused, mis on suunatud arengukava elluviivatele inimestele ja millest igapäevatöös lähtutakse.

•             Ettevõtlikkus – loov, uuendusmeelne ja innovaatiline lähenemine, julgus katsetada, proovida teistsuguseid lahendusi, alustatu lõpule viimine.

•             Avatus ja koostöö – kolleegide, partnerite, perede kaasamine, üksteise toetamine, praktikate jagamine, koos tegemine, hoolimine, uutele inimestele ja ideedele avatud olemine.

•             Tasakaal – töö ja eraelu ning puhkuse, uute lahenduste ja traditsioonide vahel.

•             Professionaalsus – läbimõeldus, oma töö eest vastutuse võtmine, kvaliteetse lõpptulemuse poole püüdlemine.

SÕNA SAAVAD TUNNUSTATUD:

Assaku Lasteaed (direktor Merle Toompark)
Järveküla Lasteaed (direktor Airi Kukk)
Siret Dreyersdorff (arendusjuht Järveküla Kool)

Mida tegite sel aastal teisiti?

Assaku Lasteaed: Sel aastal ei teinud me midagi teisiti, kui mitte arvestada Covid-19 piirangutest tingitud muutuseid. Muus osas oleme oma suunad seadnud ja toimetame oma lasteaia elu ikka endist viisi. 
Järveküla Lasteaed: Meie oma lasteaias, Järveküla lasteaias saime kõike teha teisiti või õigemini meie jaoks vastavatud lasteaias oligi kõik teisiti. Igas hetkes ja igaühe jaoks oli eelmise aasta päevades uudsust ja märgilisust igas teos ja hetkes märkimisväärselt palju.

Järveküla Kool: Järveküla Kool tegutseb juba viiendat aastat. Võime öelda, et oli aeg vaadata nö enda sisse. „Hea Kool kui väärtuspõhine kool 2020” tunnustusprogramm tundus olevat meie jaoks see õige valik, kuna programmis lähtutakse tõenduspõhisusest ja eneseanalüüs toimub läbi konkreetse hindamismudeli. Meil tuli hinnata kahte valdkonda – koolikeskkond ning koostöö ja head suhted lähtuvalt kooli väärtustest. Vaatlesime neid tegevusi, mis seni vähem tähelepanu on saanud, kuid ometi olulised. Näiteks muutunud õpikäsituse rakendamine, kuidas motiveerida õpilasi loovusele, kuidas tagada õpetajate vaheline efektiivne koostöö. Seega, analüüsisime pigem seda, mida ja kuidas teha teisiti ja/või paremini järgnevatel aastatel.

Milline on teie arvates hea kool/lasteaed?

Assaku Lasteaed: Hea lasteaed on meie meelest tulevikku vaatav, paindlik, avatud ja kaasav. Heas lasteaias on fookus peamisel, lapsel,  laste parimaks arenguks tehakse koostööd igal tasandil. Siin ei öelda lastele, et „nii ei saa“ ja „see pole võimalik“, vaid suunatakse lapsi avastama, õppima ja küsimustele ise vastuseid leidma. Heas lasteaias on töötajad oma töös toetatud ja hoitud. 

Järveküla Lasteaed: Hea lasteaed on tegelikult parimal moel kirjeldatud TÜ eetikakeskuse poolt. Arvan, et lasteaias töötades ei kahtle keegi ega loodetavasti teki ka kellelgi kahtlusi, et nende poolt kirjeldatud mudelis poleks kirjeldatud parimad omadused. Arvan, et head lasteaeda kirjeldab hästi mõte, et hea lasteaed on koht, kus lapsel on võimalus tundma õppida enda sisemaailma ja olla väärtuslik Sõber iseendale.

Järveküka Kool: Hea kool on järjepidevas arengus, kaasaegseid lahendusi otsiv ja koostöiselt tegutsev organisatsioon. Siinjuures on oluline, et kogu koolipere – nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui ka koolipidaja – mõistavad hea kooli komplekssust ja et koos tegutsedes on kokku lepitud väärtuskasvatusega märksa tõhusam tegeleda.

Mida soovite tulevikus veel arendada/parendada?

Assaku Lasteaed:  Arendada on palju. kõige rohkem peaksime arendama seda, et me ei võtaks lastelt ära vastutust ja ei teeks liiga palju laste eest ära, ei annaks valmis vastuseid. Aruheina mudilasnõukogu saab suurema tegutsemisvabaduse. Samuti soovime rohkem luua ühise kogukonna tunnet, nii palju, kui see meil võimalik on. Ka soovime süstematiseerida väärtuskasvatust ja üle vaadata meie väärtuste kommunikeerimise ja uurime laste rahulolu.
Järveküla Lasteaed: Leida meie majas üles talendid ja anda kõigile võimalus oma talenti rakendada. Koostöö ja üksteise austamine ja väärikus on kindlasti märkamist väärt. Niisamuti meie õueala mitmekesistamine erinevate keskuste ehk külade valmisehitamine.

Järveküla Kool: Saime palju väärtuslikke ideid järgneva perioodi arengukavasse. Samuti on analüüs kasulik materjal kooli sisehindamise juurde. Eneseanalüüs aitas märgata neid käitumismustreid, mis ei ole abiks või takistavad seatud eesmärkide saavutamist.

Esmajärjekorras soovime parendada kooli füüsilist keskkonda, mis aitaks efektiivsemalt toestada muutunud õpikäsituse rakendamist. Näiteks luua hubased õpipesad, disainida koridorid selliselt, et sinna mahuks nii õpilaste vaba aja tegevused, õpitegevused kui ka Liikuma Kutsuva Kooli tegevused.  Proovime tulevikus julgemalt ainetevahelist lõimingut eesmärgiga vähendada õpilaste õpikoormust ja üldist väsimust koolipäevast. Katsetame julgemalt erinevaid metoodikaid iseseisva õppija kujundamiseks ja siinjuures on meil häid näiteid viimasest ajast võtta.