HARIDUSJUHTIDE SUPERVISIOONIST

Supervisiooni eesmärk on haridusasutuste juhtide professionaalsuse toetamine viisil, mil väärtust loob juhendatud protsess ja koostöö kolleegidega. Supervisiooni konkreetsed teemad lepitakse kokku osalejatega ning need lähtuvad haridusjuhtide tööalastest juhtumitest ja tööga seotud probleemidest. Tegevuse taustaks on haridusjuhi kompetentsimudel. Fookuses on juhi töö need aspektid, mis on seotud teiste inimestega (laste, õpilaste, vanemate, töötajate, teiste juhtide, koostööpartnerite ja teistega).

Mai keskpaigas lõpetas grupp Rae ja Saue haridusjuhte pool aastat kestnud ühise grupisupervisiooni, mis oli jätkuks eelmisel aastal alguse saanud juhtide arendamisele kahe valla koostöös. 15 Rae ja Saue valla kooli, lasteaia ja huvikooli juhti kohtusid kord kuus kolleegidega, kus superviisor Mari Nõmme juhendatud protsessi käigus otsiti lahendusi tööalastele probleemidele ning jagati üksteisega kogemusi.

Rae ja Saue vallal on palju ühist – mõlemad on Harjumaa kiirelt kasvavad ja arenevad vallad, kus on väljakutsed haridusvaldkonna sarnased – kooli- ja lasteaiakohtade loomine, õpetajate leidmine ja hoidmine. Ühine on ka arusaam, et hariduse kvaliteedi tagamise võtmetegur on professionaalsed ja edukad kooli- ja lasteaiajuhid, kes on hoitud, motiveeritud ja arendatud ning loodud on koostöine ja usalduslik võrgustik. Õppeasutuste juhtide järelkasvu tagamine ja nende professionaalse arengu toetamine on riiklik prioriteet haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035, samuti Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukavas 2025.

Mõlemas vallas toimub juba mitmeid tegevusi haridusjuhtide arengu toetamiseks – erinevad ühiskoolitused, õppereisid, konverentsid, koostöö- ja arenguvestlused ning hindamised. Kahe valla koostöös toimunud grupisupervisioonini jõuti kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm “Pluss” käigus, kus Rae ja Saue valla osalejad tegid ühise lõputöö juhtide arengu toetamise teemal. Kuna nii Saue kui Rae valla haridusjuhid olid varasemalt väljendanud soovi supervisiooni meetodit katsetada, siis kasvas ühine koolitöö kiirelt päris tegevuseks ning valdade ühise supervisiooniga alustatigi juba 2021. a. sügisel. Nagu supervisiooni puhul ikka, oli osalemine vabatahtlik ning oli rõõm tõdeda, et kõik juhid seda võimalust kasutasid. Kuna kahe valla peale on haridusjuhte 30, siis moodustati 2 grupp, kus olid läbisegi nii Saue kui Rae valla, nii koolide, lasteaedade kui huvikoolide juhid, kes kohtusid kord kuus vaheldumisi Saue  valla ja Rae valla erinevates haridusasutustes. Selline korraldus andis hea võimaluse peale juhendatud tegevust tutvuda ka uue haridusasutustega, jagada omavahel kogemusi ja luua eeldused jätkuvaks võrgustikutööks.

Kui esimene supervisioon detsembris lõppes, oli tagasiside positiivne ning just mitmekeseid gruppe ja teise valla juhtidega koostööd peeti oluliseks. Alustavate juhtide jaoks oli lisaväärtuseks hea võimalus kolleegidega tutvuda ja koostööd alustada ning tõdemine, et kogenud juhtidel ja nii Sauel kui Raes on sarnased murekohad. Supervisioon kui arengumeetod sobib mõnedele inimeste rohkem, mõnedele vähem, kuna see eeldab inimese enda valmisolekut enda avamisteks ja probleemide lahendamiste koos teistega. Seetõttu oli loomulik, et ligi pooled juhid soovisid kahe valla supervisiooni kohtumistega jätkata. Moodustasime ühe uue grupi, mis kohtus kord kuus kas Sauel või Raes ja kogenud juhtidega liitusid ka alustanud juhid. Kevadel, supervisiooni lõpetamisel ja edasisi plaane seades selgus taas, et sellist koostöist arenguvõimalust paljud juhid väga hindavad ja soovivad ka uuel õppeaastal jätkata. Arvatavasti pisut teisel viisil ja vormis, kuid Saue ja Rae valla koostöö haridusjuhtide arendamisel kindlasti jätkub.

Mõned arvamused osalejatelt:

Mari Nõmm (Konsultant, superviisor, OÜ Arengupartner)

Haridusjuhist sõltub meie elus väga palju. Seepärast on tähtis, et ta tunneks ennast hästi, saaks raskuste korral tarka tuge ning et tal oleks oma töisteks tegemisteks ikka häid ideid ja värsket vaadet. Just seda supervisioonis osalejad üksteisele pakuvad. Muidugi pole ka supervisioon tööriist kõigi jaoks. See eeldab ja arendab avatust, eneseanalüüsioksust, tundlikkust teiste suhtes. Nii on see abiks ka igapäevases töös laste ja õpilaste, lapsevanemate, kolleegide ja laiemalt kogukonnaga. Mul on väga hea meel, et osalejad ning Rae ja Saue vald usaldasid mind oma kaaslaseks sel teel.

Siiri Laid (Rae Huvialakooli direktor)

Minu jaoks on oluline, et kuulun haridusjuhtide hulka. Sageli on huvikoolijuht omaette ega saa sellist toetamist. Meil, haridusasututuste juhtidel, on kõigil üks eesmärk- laste ja noorte arendamine, selleks parimate võimaluste loomine. Asutuse juhina ei ole vahet, kas töötame lasteaias, koolis või huvikoolis, töö on inimestega: kolleegidega ja lastevanematega.

Supervisioon meetodina aitab kõrvalpilguga toetada, kuulata teiste haridusjuhtide arvamusi, kuidas ühest või teisest olukorrast välja tulla. Sageli olid keerulised juhtumid väga sarnased, sõltumata asutusest. Hea on teada saada, kuidas teised minuga sarnasest olukorras oleks käitunud või on käitunud.

Julgustan juhte osalema supervisioonis, kuna see meetod annab inspiratsiooni ning suurendab meeskonnatööd. Kasulik on see ka selle poolest, et kahe valla juhid said üksteist toetada sarnastes muredes.

Diana Kuntor (Saue Lasteaed Midrimaa direktor)

Sain supervisioonil osaleda esimest korda. Teadsin küll, et seda meetodit kasutatakse tööalaseks jõustamiseks, nõustamiseks ja erialaseks enesearendamiseks, kuid pigem olin siiani leidnud superviseerimise võimaluse oma töötajate jaoks.

Paraku vajab samasugust tuge aegajalt ka organisatsiooni juht ning eriti hea tundus Saue valla poolne pakkumine seetõttu, et kaasatud olid ka Rae valla haridusjuhid. Jagasime tööalaseid rõõme ja muresid, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Kolleegide kogemuste ja näidete põhjal sain analüüsida iseenda professionaalsust, hoiakuid ja hakkamasaamist juhina, kinnitust enda õigele või valele käitumisele. Supervisiooni kohtumised andsid võimaluse võtta aeg maha koos sarnaste kogemustega inimestega ning nende kogemustest õppida. Superviisor Mari Nõmm tõmbas vajadusel pidurit või suunas keskenduma teemale läbi huumori ja toetavate näidete.

Hea oli tõdeda, et erinevate kogemuste jagamine ei ole häbiasi, vaid osalejatel oli tahe otsida tekkinud küsimustele vastuseid. Miks mitte selleks siis kasutada kolleegide tuge.

HEA EESKUJU ON NAKKAV

Kuna aasta jooksul, mil Saue ja Rae valla haridusjuhid superviisori käe all enesearengule pühendasid, jõudis palju positiivset tagasisidet ka mõlema valla haridusametnikeni, siis tänaseks on küpsenud plaan uuest sügisest pakkuda supervisiooni võimalust ka Saue ja Rae valla ning nende naabrite haridusametnikele. Eks ametnikegi elus ole palju probleeme, mille lahendamisel kulub ära naabrite abi ja head mõtted ning supervisioon ongi hea võimalus juhitud protsessis uusi kogemusi, head nõu ja tuge saada. Seega on sügisest ka selle kandi haridusametnike professionaalne areng paremini toetatud ehk Saue ja Rae valla haridusinimeste koostöö laieneb veelgi kaasates võimalusel ka naabreid.

Fotol: Rae ja Saue valla koostöö haridusjuhtide arendamisel