Mida ma oma tulevaselt ametilt ootan?

Kooli lõpuks jõuab noorel kätte tema lõpliku eneseleidmise periood oma tulevase tegevusvaldkonna, oma karjääri üle otsustamiseks. Arvesse tuleb võtta erinevaid arvamusi, kuid seejuures ei tohi unustada, et lõpliku otsuse peate langetama ise. Sageli tekib nn mõttekriis ja üles kerkib hulk küsimusi, millele vastuste leidmine annab karjäärivaliku võimalustest selge ettekujutuse.

 Mis on karjäär ja millest alustada?

Ametialane karjäär – see ei ole ainult elukutse, see on elustiil. See on teie aktiivne tegutsemine ametialases tegevuses edu saavutamiseks. See on tihedalt seotud erialase arengu ja meisterlikkusega. See ei ole niivõrd eesmärk omaette, kui liikumine selle eesmärgi suunas. Edukaks osutub karjäär juhul, kui inimene juba varakult mitte lihtsalt teab, mida tahab, vaid ka seda, milleks tal seda vaja on ja mis saab siis, kui ta on seatud eesmärgi saavutanud. Karjääri kujundamine – see on eesmärgi järk-järgulise saavutamise protsess. Inimese ametialase karjääri planeerima asumist tuleb välja selgitada tema suhtumine sellesse, üldine emotsionaalne häälestatus, see, mida mahutada karjääri mõiste alla. On ju keeruline, aga võib-olla isegi võimatu püüelda eesmärgi poole, mida sõnastadagi ei oska. Samuti on oluline teada teie motivatsioonitaset ja seda, millised põhivajadused ja -tegurid teie karjäärivalikut kõige enam mõjutavad, kas välised (kuseala prestiiž, tööturu nõudlus selle järele, töötasu) või sisemised (inimese enda soovid ja võimalused, võimed, anded, huvid ja hobid).

Mis on elukutse? 

Esiteks on elukutsele iseloomulik nõutava kvalifikatsioonitaseme olemasolu, s.t meisterlikkus, oskused, teadmised ja vilumused, mida peaaegu alati kinnitavad erialast haridust tõendavad dokumendid: diplomid, tunnistused, sertifikaadid. Teiseks on elukutse omamoodi kaup, mida saab tööturul müüa – kaup, mille järele on nõudlus, mille eest tööandjad on valmis maksma. See omakorda tähendab, et elukutse on selle omaja jaoks tuluallikas.

Kuidas valida eriala, millest alustada, milliseid võimalusi ja kriteeriume on ametivalikuks olemas, mida tuleb arvesse võtta?

Õige elukutse valimine tähendab elus oma koha leidmist. Enne ühe või teise eriala kasuks otsustamist vastake küsimusele: «Mida ma oma tulevaselt ametilt ootan?» Olemas on kolm peamist kriteeriumi, millele teie eriala vastama peab:

•             see peab olema huvitav ning vastama teie soovidele ja annetele;

•             vastama teie võimalustele (tervislikule seisundile, kvalifikatsioonile ja võimetele);

•             avama perspektiivid erialase töö leidmiseks.

 Kust hankida teavet erialade ja karjääri kohta?

Erialade kohta teabe otsimiseks ja kogumiseks on mitmeid võimalusi:

- võite paluda asja tundvatel inimestel endale teid huvitavast erialast jutustada;

- te võite jälgida spetsialistide tööalast tegevust nende töökohal. Professionaalide töö jälgimine võimaldab teil saada mõnedest erialadest isikliku mulje;

- te võite erinevate erialade kohta lugeda raamatutest ja ajakirjandusest, neist mõne kohta saab teada filmidest, uurida internetis leiduvat teavet või tutvuda portaaliga Rajaleidja.ee. Erialade ja karjääri maailmas orienteerumiseks võite registreeruda Rajaleidja keskuse karjäärikonsultandi või karjääriinfo spetsialisti konsultatsioonile.

Olga Hiielo

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja