Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetajad Erasmus+ õpirände projektides

Peetri Lasteaed-Põhikool on saanud  Euroopa Liidult rahastust Erasmus+ õpirände projektidele, mis on suunatud  haridustöötajatele. Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mille võimalusi saavad kasutada lasteaiad, üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolid, noorte-  ja solidaarsusvaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, koolitusettevõtted, katusorganisatsioonid, erialaliidud, MTÜ-d, muuseumid, raamatukogud, vabahariduskoolid jne.

Erasmus+ üldhariduse õpirändeprojektidega on õpetajatel võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatrii

Peetri kooli Erasmus+ õpirände projektid, mida rahastab Euroopa Liit, pakuvad haridustöötajatele õppimisvõimalusi välismaal ja toetavad rahvusvahelist koostööd millest on kasu kogu organisatsioonile.

2019-2022 aasta õpirändeprojekti ”Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine õppeprotsessis” eesmärgiks on elukestva õppe võimaldamine ning selle kaudu kooli kui terviku arendamine, õpetajate toetamine uuenduslike praktikate rakendamisel õppetöös. Õpirände projektiga soovitakse toetada õpilaste ja õpetajate igakülgset arengut ning fookuses on uute tehnoloogiate  ja digitehnoloogia kaasamine õppeprotsessides ja ainetundide, kaasaegsete õppemeetodite ja praktikate kasutamine õpetamis- ja õppeprotsessides, võimaluste leidmine reaal- ja loodusainete populariseerimiseks rakendades ainetevahelist koostööd kasutades STEAM-õppe põhimõtteid ning meeskonnatöö tõhustamise meetodite rakendamine.  Toetust saadi 12 õpirände jaoks. 

2020 - 2022 aasta õpirändeprojekti ”Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” eesmärgiks  on elukestva õppe võimaldamine ning läbi selle kooli kui terviku arendamine, õpetajate toetamine uuenduslike praktikate rakendamisel õppetöös ning loovuse tähtsustamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel. 

Selle projekti fookuses on kaasaegsete õppemeetodite ja praktikate kasutamine õpetamis- ja õppeprotsessides, õppijakeskne lähenemine, visuaalse suhtluse ja lühivideo-animatsiooni oskuse arendamine, õpetamistehnikate tugevdamine, klassiruumi tõhus ja ajakohane haldamine, hea tagasiside ja kiituse pakkumine,  projektipõhine õpe, reaal- ja loodusainete populariseerimine, aktiivõppe ja kogemusõppe metoodikaid klassivälise hariduse kontekstis, õuesõppe ettevalmistamine ja selle võimaluste kasutamine ainetundides, erivajadustega õpilaste õppetöö tõhustamine, rahvusvahelise koostöö tugevdamine. Toetatakse 18 õpirännet.

2021 -2023 aasta projekti “Kultuuridevaheline haridus ja integratsioon” eesmärkideks on haridusliku erivajadustega (andekad, õpiraskused, muukeelsed) laste  toetamise tõhustamine kasutades  partnerkoolide kogemusi, kujundada igapäevaelus kaasavaid ja kultuuridevahelisi hoiakuid õppekavade ja positiivsete tegevuste kaudu, tugevdada ja toetada rahvusvahelist koostööd ning leida uusi koostööpartnereid. Selle projekti kaudu toetatakse 13 õpirännet. 

Rahastatud projektide lühikirjeldustega ja  toimunud õpirännetega  on võimalik tutvuda kooli kodulehel ja projekti blogis  profareng.weebly.com

COVID-19 ei võimaldanud kooli õpetajatel  2020. aastal õpirännetel osaleda. Enne haigusepuhangut oli võimalik kahel õpetajal viibida Portugalis toimunud koolitusel  “Teaching in a 21st Century School”. Nüüd alates kevadest  on haridustöötajad saanud tasapisi erinevatel koolitustel osaleda.

Selle aasta kevadel toimus kolm erinevat koolitust Horvaatias. “Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING”, “Strategies for Reducing Early School Leaving”   ja “Classroom management strategies and effective teaching techniques”.  Koolitused olid hübriid koolitused, kus omavahel arutlesid kohapeal õppijad ja video vahendusel distantsilt kaasarääkijad. Kuulati  ja mõeldi kaasa klassiruumi haldamise, kriitilise mõtlemise  teemadel ja kuidas  kuidas mängude, draama ja jutuvestmise kaudu õpilasi motiveerida ja õppetundidesse kaasata.

Õpetajad kasutasid õpirännetel viibimiseks ka kaunist suve. Juulis viibisid õpetajad Kreekas koolitustel “Web 2.0 in the Mathematics Classroom” ja “Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”  ning taalias toimunud koolitusel “Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem-Solving in the classroom” . Augustis toimus Hispaanias koolitus “Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities”, mille eesmärk oli tutvustada erinevate vanuseastmete õpetajatele praktilisi koostöö tõhustamise viise ja tegevusi. Koolitusel osalesid õpetajad Poolast, Ungarist ja Eestist. Osalejate hulgas oli koolieelsete asutuste õpetajaid ja I-IV kooliastme õpetajaid. Koolituse vältel tutvustati osalejatele grupidünaamika olemust ning praktilisi ülesandeid, mille abil parendada meeskonnatöö oskuseid. Tutvustatud tegevusi saab hõlpsalt lõimida klassitundide ja ainetundidega. Koolitus oli väga tegevusterohke ning osalejad said aktiivselt kõikides ülesannetes kaasa lüüa. Koolituse läbinud õpetajad oskavad luua toetava ja koostöise, loomingulise ja enesehinnangut tõstva õpikeskkonna.