Rae Gümnaasium valmistab noori ette tulevikutööks

Sügisel avatavas Rae Gümnaasiumis on käimas talendiotsing, et leida enda ridadesse särasilmsed ja tulevikku vaatavad õpetajad, kes meie noortele iseseisvaks eluks vajaliku teadmiste- ja oskustepagasi kaasa annaks. Sisseastumiskatsed algavad 6. aprillil ja vastuvõtt toimub ainult 10. klassi, kahe vanema klassi õpilased tulevad Jüri Gümnaasiumist.

Koolijuht Sirje Kautsaar kinnitab, et õppekava loomisel hoitakse fookust tulevikupädevustel ja iga õpilane saab endale karjäärisuunaja ehk inimese, kes tema tegemistel süvendatult silma peal hoiab.

Rae Gümnaasium alustab õppetööd alles sügisel, kuid kas praegu tööl olev isikkoosseis ühines õpetajate streigiga?

Rae Gümnaasiumis töötab täna viieliikmeline meeskond: koolijuht, õppejuht, õppekorraldusjuht, juhiabi ja IT-juht. Praegune koosseis ei ühinenud hoiatusstreigiga.

Osalesin novembrikuu lõpus Arenguseire hariduskonverentsil, kus OECD haridusvaldkonna juht Andreas Schleicher rõhutas oma ettekandes, et õpetajate palk ja rahulolu ei ole ilmtingimata omavahel seotud. Palju sõltub sellest, kuidas ühiskond pedagoogide tööd väärtustab. Elukogenud õpetajatel on tavaks meenutada, et "omal ajal" oli nende autoriteet oluliselt kõrgem. Kuidas Teie olukorda näete?

Meie peame oluliseks häid suhteid, mis toetavad üldist rahulolu. Oleme sellele eraldi tähelepanu pööranud ka õpetajate värbamise ettevalmistamisel kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu. Leiame, et kui koolimajas tegutsetakse partnerluse põhimõttel nii meeskonnas kui ka õppija ja õpetaja vahel, siis teenitakse ka autoriteet välja.

Rae Gümnaasiumis on käimas talendiotsing – jaanuaris ootasite kandideerimisavaldusi ja veebruaris viite läbi tutvumisvestlusi. Kui suur saab olema Rae Gümnaasiumi töötajate koosseis ja milline on esmahinnang kandideerimisevoorule?

Esimesel aastal on meile ette nähtud 39 ametikohta. Siinhulgas on õpetajad ja muu personal. Inimesi tuleb aga rohkem, kuna kõik ei ole täiskoormusega ametikohad. Esmahinnangut kandideerimisvoorule on keeruline ennustada.

Rae Gümnaasium konkureerib õpetajate pärast valla kuue põhikooliga, nii suurt konkurentsi ei ole ühe elaniku kohta vist üheski teises omavalitsuses. Mis on teie eelisteks?

Meie koolis õpivad ainult gümnaasiumiastme õppijad. Varasem kogemus näitab, et koolikeskkond on sellevõrra oluliselt rahulikum. Seda tunnetavad nii õppijad kui õpetajad. Teiseks eeliseks peame oma koolimaja. Avar ja uudne õppekeskkond annab võimalusi õppimiseks väljaspool klassiruumi. Gümnaasiumi noored hindavad võimalust õppida ka iseseisvalt ning väiksemas grupis. Eeliseks peame ka meie isiklikku head mainet juhtidena – meieni on jõudnud jutud, et meiega tahetakse koos töötada. Midagi oleme Raplas hästi teinud ja see lainetab meiega kaasa. 

Kooli tunnuslauseks on "Arene. Üllata. Korda. Naudi." Sõnad on eraldivõetuna arusaadavad, kuid palun mõtestage need lahti!

Kooli tunnuslause sõnastas brändi looja Velvet lähtuvalt meie kirjeldusest, millist kooli soovime luua. Lahtisõnastatult tähendab iga sõna järgmist.

Arene: keegi pole kunagi valmis, kohal, teadmistest, oskustest ja võimetest küllastunud. Alati on eesmärke, mille poole edasi püüelda.

Üllata: teadmisi omandades ja neid teadmisi kasutama õppides avastad endas võimeid ja uusi huvisid, mis inspireerivad avastama enda jaoks uusi maailmu.

Korda: iga uue väljakutse ületamisega saad lisaks omandatud teadmistele kogemuse võrra tugevamaks. Põnevil õppijast saab osav õppija, järgmise taseme sina.

Naudi: oma võimekuse kogemine ja teadmine, et palju huvitavam tulevik on sulle avatud – see tunne on õiglane tasu pingutuste eest. 

Kaugel ei ole aeg, kui algavad sisseastumiskatsed õpilastele. Kuidas on see korraldatud ja palju õpilasi vastu võtate?

G1 tasemele ehk 10. klassi võtame vastu 180 õppijat. G2 (11. klassi) ja G3 (12. klassi) taseme õppijad tulevad meile üle Jüri Gümnaasiumist.

G1 lennu õppijaks kandideerimine algab 11. märtsil. Oleme liitunud Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumide ühiskatsetega, mille eesmärk on võimaldada 9. klassi õppijal kandideerida kolme riigigümnaasiumisse seitsmest ühise sisseastumistesti tulemustega. Sisseastumistestil osalemise eelduseks on vähemalt rahuldavad perioodihinded klassitunnistusel. Samuti toimuvad sisseastumisvestlused.

E-sisseastumistest toimub 6. aprillil EISi keskkonnas (Eksamite Infosüsteemis) ning see sisaldab eesti keele, inglise keele, loodusainete ja matemaatika ülesandeid põhikooli ainekava ulatuses. Kuna kõik sisseastujad ei mahu Rae Gümnaasiumi majja testi sooritama, teeme koostööd Rae valla teiste koolidega. Ühtlasi soovitame tulevasel sisseastujal juba veenduda, et tal on Eksamite Infosüsteemi sisselogimiseks vajalik autentimisviis olemas. Sisseastumisvestlused toimuvad aprilli vaheajal. Põhjalikuma info sisseastumise kohta avalikustame jooksvalt kooli kodulehel. Silma tasub peal hoida ka meie sotsiaalmeedia kanalitel.

Palju on räägitud sellest, et meie haridusvõrgustik ei vaata tulevikku, Rae Gümnaasiumis tuleb igal aastal läbida tuleviku töömaailma valikkursused. Mis on need tulevikutööd, milleks tuleb meie noori ette valmistada?

Päris tulevikutöid ei oska me detailselt ette kujutadagi, küll aga oskame arvata, milliseid oskusi on vaja üha kiirenevas ja tehnoloogiarikkas maailmas kohanemiseks. Seetõttu hoiame õppekava loomisel fookust tulevikupädevustel: innovaatilisus, mudeldav mõtlemine, uue meedia kirjaoskus, sotsiaalne intelligentsus, kultuuridevaheline pädevus, disainmõtlemine. Hea näide on koolijuhi eriala – muutuste juhtimine ühiskonnas – konkreetne ametinimetus veel puudub, kuid mitmed organisatsioonid vajavad juba täna sellise pädevusega inimest, et muutustega kohaneda.

Oma eelmises töökohas, Rapla Gümnaasiumis rakendasite mentorluse programmi, mis on samuti küllaltki uus metoodika Eestis. Kas see tähendab, et iga õpilane saab endale koolitöötajate hulgast karjäärisuunaja ehk inimese, kes tema tegemistel süvendatult silma peal hoiab?

Jah, iga õppija saab endale isikliku mentori, kes hoiab silma peal tema arengul. Raplas nimetasime mentorit ka targaks sõbraks, kelle poole saab õppija alati pöörduda. Olgu küsimus seotud õppimise, karjääri või isikliku heaoluga. Mentorid olid koolitatud ja neil olid olemas töövahendid ning meetodid arengu toetamiseks.

Kuidas mentorluse kasutegurit mõõta ja mida see pakub õpetajale?

Kasutegurit saab hinnata riiklike rahuloluküsitluste ja Tallinna Ülikooli kooliuuringutega, kõrvutades mõõdetavate faktorite tulemusi ja väiteid. Õpilaste rahuloluküsitlustes on nendeks faktoriteks näiteks kooliga rahuolu, autonoomia ja enesetõhusus, Tallinna Ülikooli kooliuuringus enesetunne koolis ja suhted ümbritsevate inimestega. Lisaks kajastub kasutegur kooli mikrokliimas, milline suhtlus ja partnerlus on kolleegide ning õpetajate-õppijate vahel. Rapla Gümnaasiumis oli mentor ka igal õpetajal. Arvame, et sellel oli oma osa õpetajate väga kõrges rahulolus töö ja kooliga vastavalt Tallinna Ülikooli õpetajauuringule.

Fotod: Krista Kõiv