Biojäätmete kogumisest Rae vallas

Alates 2023. aasta lõpust on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üle andmine. 

Biojäätmeid võib ära anda rentides või ostes biojäätmete kogumismahuti ning sõlmides lepingu Eesti Keskkonnateenused AS-iga. Biojäätmete konteineri tühjendamine on tasuta.

Biojäätmed tuleb kogumismahuga üle anda kõigil jäätmevaldajatel, kes oma kinnistul ei komposti.

Rae valla jäätmehoolduseeskirja § 11 nõuded kompostimisele:

· Eraldi kogutud kompostitavad biolagunevad jäätmed (nt aia- ja haljastusjäätmed) tuleb kompostida vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele või vedada kompostimiseks taaskasutuskeskusesse. Aia- ja haljastusjäätmeid saavad füüsilised isikud ära anda Jüri jäätmejaama või teistele vastavat keskkonnakaitse luba omavatele isikutele.

· Eramutes ja ridaelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piires. Väljaspool oma kinnistut on biolagunevaid jäätmeid lubatud kompostida ainult vastavat luba omavas jäätmekäitluskohas.

· Kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut. Korrastamata, roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ning mitte sobivasse kohta (nt avalike teede äärde) rajatud kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik vastavalt vallavalitsuse ettekirjutusele.

· Tiheasustusaladel eramutes ja ridaelamutes tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud ja kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostimisaunades.

· Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti.

· Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laiali laotada.

Kokkuvõtvalt näeb jäätmehoolduseeskiri ette, et Rae valla tiheasustusaladel tuleb toidujäätmed (need, mis meelitavad ligi hiiri-rotte ja linde) kompostida kinnistes kompostrites (kas ostetud või isetehtud) ning aiajäätmed (muru, lilled, oksaraod) võivad olla lahtistes kompostrites või kompostimisaunades.

Rae valla hajaasustusalal võib kõiki biojäätmeid kompostida lahtistes kompostimisnõudes.

Kõigil kinnistuomanikel, kes ei anna biojäätmeid üle kogumismahutiga, tuleb esitada avaldus (koos pildiga kompostrist) läbi Rae valla iseteeninduse: https://iseteenindus.rae.ee, valides menüüst "Oman kinnistut Rae vallas" ning "Avaldus kinnistul kompostimiseks". Avaldus on kinnituseks, et kogute biojäätmeid liigiti, aga võtate need kohapeal ringlusesse. Kompostijatelt hakkame avaldusi vastu võtma juunis.

Kinnistud, kes soetasid 2022. aastal projekti „Kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamine  jäätmete liigiti kogumiseks Rae vallas“ raames vallalt kodukompostri, on juba jäätmevaldajate registrisse sisestatud ning ei pea kompostimisest avalduse teel eraldi teada andma. 

Rohkem infot leiab kompostimise kohta: www.kompostiljon.ee.