Rae vald asub mõõtma oma jalajälje suurust

Möödunud aasta lõpus käivitus Rae valla ringmajanduse pilootprojekt, et leida võimalusi keskkonda säästvateks praktilisteks lahendusteks. Projekti raames toimuvad mitmed tegevused.

Viiakse läbi 5-päevane arendusprogramm vallavalitsuse ja allasutuste juhtidele, suurendamaks teadlikkust, kuidas senisest enam juhinduda oma tegevustes ringmajanduse põhimõtetest (jäätmetekke vältimine, taaskasutamine, parandamine jpm). Arenguprogrammi jooksul koostavad asutused omale neid teemasid käsitlevad tegevusplaanid.

Mõõdetakse valla (süsiniku)jalajälje suurus, hõlmates nii vallavalitsust, allasutusi kui ka kommunaalettevõtet. Sellises mastaabis jalajälje mõõtmist ei ole Eesti omavalitsustes varasemalt tehtud. Tulemustele tuginedes kavandatakse järgmised sammud ressursitõhusama tegevuse suunas. Et teada, millised on säästmise võimalused, tuleb esmalt selgeks teha, milline on praegune seis – millise tegevuse keskkonnajalajälg on suurim. Samuti loob see aluse progressi jälgimiseks aja jooksul.

Kaardistatakse vallavalitsuse ja allasutuste ringmajanduse potentsiaal. Tegevus täiendab valla jalajälje mõõtmise tulemusi – valmib tegevuskava ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks.

Kaardistatakse 30 suurema vallas tegutseva ettevõtte ringmajanduse potentsiaal. Sel viisil tekib laiem arusaam valla ettevõtluskeskkonnas toimuvast. Samuti luuakse alus edasisteks tegevusteks.

Euroopa Liit ja Eesti on seadnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus. CO2-neutraalsus tähendab tasakaalu CO2-heite ja atmosfäärist süsinikdioksiidi sidumise vahel. Netonullheite saavutamiseks peavad kõik kasvuhoonegaaside heited üle maailma olema tasakaalustatud süsiniku sidumisega. Süsinikuneutraalsus on oluline maailma keskmise temperatuuri tõusu ohjamiseks.

Kliimaeesmärke ei saavutata riigi tasemel. Muutus algab tegelikult juba igast indiviidist. Kuivõrd kohaliku omavalitsuse ülesanne on kohaliku elu korraldamine, on oluline, et valla tegevused aitaksid kaasa kõrgemal tasandil kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Vallavalisus koos allasutustega saab olla oma elanikele suunanäitajaks.

Projekti tulemusena oskab vallavalitsus paremini hinnata jätkusuutlikkusest tulenevaid riske ja võimalusi. Samuti tekib praktiline alus teadlikumaks ja ressursisäästlikumaks tegutsemiseks.

Projekti kaasrahastatakse EMP programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" IV taotlusvoorust „Ringmajanduse pilootprojektid".