Ilutulestiku korraldamise eel uuri nõudeid

Jagame praktilist infot ilutulestiku korraldamise kohta. Kel plaanis enne aastavahetust pürotehnilisi vahendeid kasutada, peab oma plaani seadusest tulenevate nõuetega kooskõlla viima. 

Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00- ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.

Keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.

Kehtiv lõhkematerjaliseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017001

Nõuded pürotehnilise toote kasutamisele

§ 33. Pürotehnilise toote kasutamine

(1)Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut. Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid.

(4) Pauguti kasutamine on keelatud. Seda keeldu ei kohaldata isiku suhtes, kes kasutab paugutit oma majandus- või kutsetegevuses.

Korrakaitseseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/102122016006

§ 56. Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keeld

(1) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

(2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis on tekitatud:

1) päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt;

2) kohaliku omavalitsuse loa alusel või

3) ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

(4) Avalikuks kohaks olevas hoones või ühissõidukis on keelatud õhu saastamine teist isikut oluliselt häirival viisil.

Kokkuvõttes, pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid. Korrakaitseseaduse kohaselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, seda olenemata kellaajast (v.a KorS § 56 lg 3 välja toodud erisused).