Rae valla ettevõtluspäev

6. oktoobril toimus LänsiAuto salongis esimene Rae valla ettevõtluspäev. Päeva jooksul jagasid oma kogemusi Rae valla ettevõtted ABB, Ampler Bikes, Hr Agency, Rae valla elanik Tanel Padar ning TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa. Oma kogemusi Rae valla noorte kaasamisest ettevõtlusesse jagas Jüri Gümnaasiumi vilistlane ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse noorte projektijuht Gerli Veeleid ning Võsukese lasteaia juht Margery Lilienthal. Noorte ettevõtlikkuse arendamiseks sõlmisid koostöökokkuleppe Rae vald ja Rae valla ettevõtted ning ettevõtlusnädala raames avasid mitmed vallas asuvad ettevõtted oma uksed kooliõpilastele.

Ettevõtluspäeva võõrustanud LänsiAuto turundusjuht Lemmo Tigane peab kogukondlikku koostööd väga tähtsaks. „Oleme algusest peale pidanud oluliseks saada osaks kogukonnast, mitte lihtsalt siin asuda. Saada osaks kogukonnast ei ole iseenesestmõistetav, sest olgu see vald või siin asuvad ettevõtted – nende kõigi taga on ju tegelikult inimesed. Sellest ka meie juhtmõtted – kokkuhoidmine, koos tegemine, koos liikumine. Oleme suunanud ennast rõhuga kogukonnale ning igal võimalusel üritanud leida koostööpartneri Rae vallast. Oleme leidnud siit vallast nii salongi õhupallidega kaunistaja kui ka helitehnikaga abistaja. Panustame sporti, et Rae vald oleks jätkuvalt sportlikuim omavalitsus – teeme koostööd nii Rae valla mängude kui ka Peetri jooksuga. Samuti on meil alates septembrist kogukonnale mõeldud tasuta jooksutrenn, mille treeneriks Peetrist pärit Kärt Pärtel. Kutsun üles Rae valla elanike külastama LänsiAuto salongi kasvõi selleks, et küsida autoalast nõu, lihtsalt juua tass kohvi ja saada tuttavaks või laenata koju üks raamat kliendialasse loodud raamatunurgast.”

Koostöökokkuleppest ja URBACT projektist
Kädi Kuhlap, noorsootööspetsialist

Rae vald on liitunud URBACT projektiga, mille eestvedaja on Tallinn. URBACT on riigisiseste heade praktikate levitamiseks ja kasutusele võtmiseks loodud programm. Rae vallal on antud projekti tegevuste jaoks moodustatud ka oma spetsiaalne töögrupp. Eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid, nagu lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jt. Projekti fookus Rae vallas on noorte ettevõtlikkuse arendamine koostöös ettevõtetega suunaga haridusse. Detsember 2021 kuni august 2022 toimusid erinevad ühistegevused ettevõtete, laste, noorte ning õpetajatega. Oktoobris jõudsime ühiselt seatud vahe-eesmärgini ehk koostöökokkuleppe allkirjastamiseni. Rae vallavalitsusele oli partneriks antud teekonnal Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) ning mentori ja moderaatorina Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rektor Juko-Mart Kõlar. Koostöökokkuleppega võtame vastutuse ettevõtlike põlvkondade kujundamise eest ning loome võimalused noortele enda tugevuste leidmiseks ja arendamiseks. Koostöökokkulepe toetab Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava elluviimist, kus nüüdisaegsetele ootustele vastava ja koostöise hariduse fookuses on kogukonna, sh ettevõtete, võimaluste rakendamine hariduses (praktikaprogrammid,
õpilasmaleva tegevus, valikainetessespetsialistide kaasamine jms).
Meie missioon: Rae valla ettevõtetes, hariduses ja noorsootöös toimub järjepidev ettevõtlikkuse toetamine läbi teooria ja praktika lõimimise.
Meie visioon: Meie valla noored on ennastjuhtivad ja ettevõtlikud, kes väärtustavad koduvalda elu- ja töökeskkonnana. Rae valla hariduses ja noorsootöös toetatakse ja arendatakse ettevõtlikkust ning pakutakse eakohast ettevõtlusõpet. Haridus- ja noorsootööasutuste ning ettevõtete vaheline koostöö on loomulik ja igapäevaselt toimiv.

Mida me teeme?
• Loome koos noortele ettevõtlikku
keskkonda
• Suurendame erinevate eluvaldkondade sidusust
• Arendame koostööd osapoolte vahel
Miks me seda teeme?
• Noorte ettevõtlikkuse toetamine
• Hariduse ja ettevõtluse koostöö
• Pädevuste ja oskuste praktiline
arendamine

Millistest väärtustest lähtume?
• Avatus
• Koosloome
• Paindlikkus
Kuhu tahame jõuda?
• Uued ja sisukad koostööprojektid
ning ühistegevused
• Hariduse praktilisemaks muutmine
• Kogemuste ja lahenduste jagamisel
toimiva partnerluseni

Keda selleks kaasame?
• Noori
• Ettevõtteid
• Riigi- ja haridusasutusi
• Vastava valdkonna koostööpartnereid/spetsialiste jt

Eesmärk: iga õppeaasta lõpuks on toimunud vähemalt kolm uut ühisloomeprojekti. Antud koostöökokkuleppega kinnitab Rae vald, et kavandab koostöökokkuleppe jätkusuutlikku arengut ja elluviimist ning planeerib eelarvelised vahendid tegevuste elluviimiseks. Ettevõtted kinnitavad, et nad on koostöövalmid ja avatud, valmis panustama erinevate koostööprojektide algatamiseks ning läbi viimiseks koostöös Rae valla ning valla allasutustega (koolid, lasteaiad, noorte- ja spordikeskused, huvialakool jt). Juba praegu on kolm ettevõtet algatanud koostööprojekti nii lasteaia kui ka kooliga. Mina noorsootöö spetsialistina olen osapoolte ühendaja, hoian toimuval silma peal ning vajadusel aitan nõu ja jõuga. Kindlasti algatan ka ise uusi koostööprojekte, sest see on mul juba loomuses.
Koostöökokkuleppe allkirjastasid Rae vallavalitsus, Nefab, LänsiAuto, ABB, Spot of Tallinn ja Rae Golf. Nefab personalijuht Kaili Milk sõnas, et valla noortesse panustamine on väga oluline ning ettevõte soovib anda omapoolse panuse: „Koos oleme ju tugevamad!”