Ülemiste järve promenaadi eskiisprojekt näeb jalutamiseks ette sanitaarkaitseala välist ala 

Detsembris vallavalitsusele üle antud 3D eskiisprojekt näitab, kuhu ja kuidas on kavandatud rajada Ülemiste järve äärde ligi 4 kilomeetri jagu väljaehitatud promenaadi ja loodusliku koorepurukattega radu. Eskiis hõlmab Ülemiste järve lõunapoolset külge ning rajad on planeeritud Järveküla poolsele kaldale. Radade paiknemise asukohast saab ülevaate, kui kaardilt uurida ala, mis jääb Lääne tee ning Kurna ja Katku ojade suudme ala vahele.

Vallavanem Mart Võrklaev ütles, et Ülemiste järve promenaadi eskiisprojekt on tellitud arvestusega, et see jääb väljapoole sanitaarkaitseala piiri. „ Kui tulevikus muudetakse veeseadust, näeb eskiisprojekt ette võimalust rajada lisa promenaadi puittee tänase sanitaarkaitse vööndi sisse, kuid esialgu näeme projekti teostust tänase seadusandlusega kooskõlas,“ sõnas vallavanem.

„Arvan, et praegune lahendus on samm õiges suunas ning tunnustatud maastikuarhitekt Kersti Lootus on teinud head tööd. Küll pikapeale inimesed harjuvad mõttega, et järve vett saab kaitsta ka kaldal jalutades ning promenaad aitab siin paljuski kaasa. Tänan omalt poolt toetajaid ja teostajaid,“ kõneles Peetri elanik ja Rae vallavolikogu liige Tõnis Kõiv, kes on promenaadi rajamise idee algataja.

Promenaadi puittee kavandatakse koos valgustusega ning see ei ole lihtne laudtee, vaid see on vaiade peal maastikust kõrgemale tõstetud. Lisaks saavad olema alal koorepurukattega teed spordi- ja mänguseadmete platsidega, kus saab harrastada nii tervisesporti kui lihtsalt tervislikult aega veeta.

Nutikalt on ära kasutatud Kurna ja Katku oja suudmealal asuv tehismärgala, kuhu on planeeritud ca kilomeetri pikkune promenaad koos puhkekohtadega soo peal.

Promenaadi atraktsioonideks saavad olema vaatetornid avanevate vaadetega Ülemiste järvele ja Tallinna siluetile. Lisaks on ette nähtud mitmeid puhkekohti ja metsa vahele planeeritakse piknikuplatse koos vajaliku inventariga.

Rajad kulgevad läbi erinevate looduslike koosluste, mille osas säilitatakse võimalikult suures osas selle naturaalsus. Kokkuvõttes saab lühikese teekonna jooksul läbida mitmeid erinevaid metsa ja soo kasvukohatüüpe

Ülemiste promenaadi eskiisprojekt valmis Rae vallavalitsuse ja kuue ettevõtte vahel sõlmitud koostööleppe alusel 2015. aasta juulis.

Vallavanem Mart Võrklaev nentis, et koostöö ettevõtjatega on aidanud astuda olulise sammu edasi avamaks elanikele jalutamiseks ja tervisespordi tegemiseks järve lõunakalda.  „ Nüüd, kui eskiisprojekt on Rae valla koduleheküljel http://promenaad.rae.ee/ ja Tõnis Kõivu blogis: http://www.toniskoiv.ee/ylemiste/promenaad/index.html tutvumiseks avalik, saab hea ülevaate kavandatavast ning samuti on lihtsam elanikel oma arvamust promenaadi projekti kohta avaldada.“

Vallavanema sõnul tuleb enne promenaadi ehitamiseni jõudmist läbi käia pikk tööprotsess, alustades maaküsimuste lahendamisest kuni projekteerimise ja kaasrahastajate leidmiseni.  Valla eelarvestrateegias on Ülemiste järve promenaad on kirjutatud 2019 ja 2020 aastate peale ning see tähendab, et kõik eeltööd on lõpetatud.

RS

Tegevuse kronoloogia

Promenaadi rajamise idee pärineb Peetri elanikult ja Rae volikogu liikmelt Tõnis Kõivult, kes esmakordselt tutvustas oma nägemust 2013. aasta kevadel Peetri Seltsi koosolekul, kus idee heaks kiideti. Tutvustades projekti laiemale avalikkusele leidis Ülemiste promenaadi rajamise idee palju pooldajaid, kuid üles kerkis ka probleem, kas Ülemiste järve kui joogivee reservuaari äärne promenaad tagab joogivee puhtuse. Äkki hakkavad inimesed reostama joogivee reservuaarina kasutatavat Ülemiste järve.

2013. aasta septembris külastas Eesti delegatsioon AS Tallinna Vesi emaettevõtet UK-s, et näha oma silmaga joogivee reservuaarina kasutatavate pinnaveekogude kaitsmist Ühendkuningriigis.

2014. aasta kevadel arutas Riigikogu keskkonnakomisjon Ülemiste järvega seotud riske ning külastas Ülemiste veepuhastusjaama. Arutelu tulemusena hinnati järve ohustavateks teguriteks lennukid, autod ja pahatahtliku tegevuse oht kanali suublas. Ülemiste järve lõunakaldale rajataval promenaadil jalutav inimene ei ohustaks kuidagi joogivett.

Riigikogu liikmena esitas Tõnis Kõiv 2014. aasta detsembris veeseaduse muutmise eelnõu, mis andis Vabariigi Valitsusele võimaluse lubada promenaadi rajamist Ülemiste lõunakaldale. Kahjuks ei jõutud eelnõud vastu võtta ja see kukkus 2015. aasta märtsivalimiste järel menetlusest välja.

2015. aasta aprillis sõlmiti koostöölepe Tallinna linna ja Rae valla vahel kaugemas perspektiivis terviseraja rajamiseks ümber Ülemiste järve ja lühemas perspektiivis kergliiklustee ehitamiseks Vana-Tartu maantee äärde. Kergliiklustee sai 2016. aastal juba rajatud.

2015. aasta juulis jõuti koostööleppeni Rae valla ja kuue ettevõtte vahel Ülemiste promenaadi eelprojekti ja 3D visualiseeringu tellimiseks arhitekt Kersti Lootuselt.  Eelprojekti tellimist toetasid koostöökokkuleppe alusel Laam Kinnisvara OÜ ja Energiamaja OÜ juhatuse liige Aivar Villemson, Compakt Kinnisvara OÜ juhatuse liige Maik Teiv, Hausers Grupp OÜ juhatuse liige Madis Mägi, Sõpruse Majad OÜ juhatuse liige Andrus Uudmäe ja BlueSky Project OÜ juhatuse liige Marko Rink.

RS

Vaata Ülemiste promenaadi eskiisprojekti http://promenaad.rae.ee/

Illustreerivate jooniste autor Lootusprojekt