Vabaühendused saavad KÜSKi programmist taotleda toetust külaelu edendamiseks

Juba aastaid on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kaudu kogukondlikele vabaühendustele jagatud toetust mitmete huvitavate ideede teostamiseks.

Eelmisel sügisel toimunud KOPi taotlusvoor oli Rae valla kogukonnaseltsidele suhteliselt edukas. Toetusi saadi ühistegevuste (meede 1) jaoks ühtekokku 4585 eurot, lisaks kogukonnale oluliste vahendite soetamiseks, hoonete ja ruumide ehitamiseks ning rekonstrueerimiseks (meede 2) 11 201,50 eurot. 

Meetme 1 tegevusteks said toetust kolm projekti.

Vaida & Soo külaselts MTÜ projekt „Vastlatrall Vaidasool“ sai 585 eurot.

Veskitaguse küla MTÜ projekt „Veskitaguse külaelu edendamine“ sai 2000 eurot.  

Suursoo Külaselts MTÜ projekt „Terve ja teotahteline kogukond“ 2000 eurot.

Meetme 2 tegevusteks jagas KOP toetusi seitsmele projektile.

Kadaka Küla Selts MTÜ projekt „Hädaabi ratastel“ sai toetust 1120,50 eurot.

Meie Kurna MTÜ „Muruplatsid korda!“ sai 1925 eurot.

Suursoo Külaselts MTÜ projekt „Inventar kogukonna teenindamiseks“ sai 2000 eurot.

Peetri Selts MTÜ projekt „Peetri Seltsi veski aknad“ sai toetust 1969 eurot.

Kautjala-Patika Külaselts MTÜ projekt „Kogukond koos kaunilt kõlama“ sai 1665 eurot.

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts MTÜ projekt „Vaida Tuletõrje garaaži parendamise 6. etapp, küttesüsteemi ehitamine” sai toetust 1654 eurot.

Vaida & Soo Külaselts MTÜ projekt „Vahendid Vaida&Soo külaseltsi tegevusteks“ sai 868 eurot.

Lühidalt rahastuse saanud projektidest

Vaida & Soo külaseltsi esitatud ja rahastuse saanud projektide kohta ütleb projektide eestvedaja Kaia Pilvik järgmist: Vaida & Soo külaselts taotles KOP sügisvooru meetmest „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“ toetust, et tugevdada külaseltsile kogukonnateenuste osutamiseks ja ühisürituste korraldamiseks vajaliku materiaaltehnilist baasi. Külakohviku teenuste osutamiseks saime osta telgi ja ajakohastada välitualetid. „Kogukonna arengu meetmest“ saime toetust Rae valla lõunakülade vastlatralli korraldamiseks. Kuna talvine vastlapäeva tähistamine pakub osalemisrõõmu peredele ja eelkõige lastele, siis põhiline toetussumma sai suunatud hoburakendi ja helitehnika rendiks.

Kadaka küla seltsil on külavanem Marju Luti sõnul plaanis soetada projekti „Hädaabi ratastel“ raames mobiilne väli-WC küla sündmuste teenindamiseks.

Meie Kurna MTÜ saab külavanem Aivar Aasamäe kinnitusel projekti „Muruplatsid korda!“ raames soetada muruniiduki ja trimmeri. Peetri Selts MTÜ on enda kasutusse saanud vana veski ja paigaldas KOPi toetuse abil veskile aknad.

Rae TPS saab rajada Peeter Böckleri koostatud rahastustaotluse abil päästeseltsi kasutuses oleva Vaida garaaži küttesüsteemi. Suuremad ehitustööd küttesüsteemis rajamiseks tehakse kevadel.

Kautjala-Patika külaseltsi all tegutsev Patika külakoor sai endale KOPi toetuse abil soetada korraliku digitaalse klaveri koos koti, tooli ja noodipuldiga, tänu millele muutuvad kooriproovid ja esinemised oluliselt paremaks. Oma pill võimaldab kontserttegevust vabamalt korraldada.

Veskitaguse külaselts kavandab toetust kasutada arengukava koostamiseks.

Suursoo külaselts on olnud 2016. a KOPi sügisvoorus kõige edukam rahataotleja, saades mõlema meetme kaudu 2000eurose maksimumrahastuse. Keiu Ruus-Lepp toob enda projektide puhul esile seda, et mõlemas on külaelanike kaasatus vägagi suur. Projekti eesmärk oli saada külainimesed talvel kodudest välja, tegelema tervislike eluviisidega.

Sama eesmärki toetas ka nende investeeringu projekt, mille abil tegid külamehed ise oma kätega väligrillid, millele lisaks soetati ka vokkpannid.  

Raha on vaid üks vahend heade ideede teostamiseks. Oluline on, et kogukond ja seal elavad inimesed muutuvad aktiivsemaks ja tahavad midagi ise ka oma kodukoha jaoks ära teha omal moel ja oskustega, mis just neile on antud.

Margus Vain

Patika-Kautjala külavanem

Mis on kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kureeritav Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasv.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Algab uus taotlusvoor  

Peagi on avanemas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoor. Täpsem ja värskem info KOP taotlusvooru kohta http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor

Külaelu edendamisel pakub lisaabi RVAKS

Tänu Rae valla aleviku- ja külavanemate seltsi (RVKS) tegevusele külavanemate ja aktiivsete külaelanike koolitamisel saavad alustavad külavanemad ja külaseltside eestvedajad kogemusi nii oma valla külavanematelt kui ka väljastpoolt. On toimunud projektijuhtimis-, -kirjutamis- ja kommunikatsioonialaseid koolitusi külavanematele.
Rae vallavalitsus toetab võimalusel Rae valla aleviku- ja külavanemate seltsi kaudu külaseltse vallavälistest fondidest raha taotlemisel omaosaluste tasumisega varem taotletud osa ulatuses.  

Fotod: erakogu

KOP toetuse kaudu Vaida & Soo külaseltsi korraldatud Rae valla lõunakülade vastlatrall 2016. aastal

Peetri Selts sai KOP toetuse kaudu Assaku veskile uued aknad. Veski kasutusõiguse andis Rae vald.