Valla vanemaealiste nõukogu on tegus

Eesti vananeb, iga viies elanik on juba vanem kui 65 aastat ja see osakaal kasvab kiiresti. Rae vallas on see suhe seni oluliselt madalam, kuid meilgi elab juba ligi 2000 pensionäri, kes vajavad teenuseid ja neile sobivaid lahendusi mitmes eluvaldkonnas.

Mullu sügisel rääkisin sellest abivallavanem Bärbel Salumäega ja hiljuti asutatud sotsiaalameti juhataja Maile Kubjasega ning järeldasime, et võiksime vallas käivitada vanemaealiste nõukogu. Vallavalitsuse kutsel toimuski 2022. aasta oktoobris vanemaealiste koosolek, kus arutasime vanemaealiste nõukogu loomist. Koosolekul osalejad pidasid sellist kogu vajalikuks ja valisid endi hulgast nõukogu liikmed.

Tänu valla sotsiaalkeskuse direktor Piret Kuuskülli vastutulekule saab nõukogu kasutada keskuse saali koosolekute pidamiseks.

Novembris toimus nõukogu esimene koosolek, kus kinnitasime nõukogu põhimääruse, mille kohaselt on tegevuse eesmärgiks kaardistatud, läbi arutatud ja vallavalitsusele esitatud Rae valla vanemaealiste turvalisuse, tervishoiu, hoolekande, transpordi, heakorra, elukestva õppe, kultuuri, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade probleemid, vajadused ja ettepanekud. Nõukogu saab neis asjus olema vallavalitsusele partneriks. 18-liikmelise nõukogu esimeheks valiti Agu Laius ja aseesimeheks Ellen Liik.

Kohe esimesel koosolekul kaardistasimegi meie jaoks olulisemad teemad: transport, lumekoristus, sh bussipeatuste hooldus, kergliiklusteed, istepingid avalikus ruumis, kriisideks valmistumine (eelmise talve elektrikatkestuse näide), kättesaadavad teenused vanemaealistele. Aga samuti, kuidas võiks kasutada vanemaealiste endi ressurssi paremini. Teekaart sai sisukas.

Tõusetus ka mitmeid teemasid, kus selgus, et inimestel napib asja kohta teavet. Nii saimegi selgust, kuidas toimub vallas Euroopa Liidu ja Toidupanga toiduabi jagamine, leppisime ka kokku, kuidas teavitada vallavalitsust abivajadusega inimesest, et temani vajalik abi jõuaks. Saime ülevaate sotsiaalkeskuse pakutavatest teenustest ja ootusest esitada mõtteid uute teenuste käivitamiseks.

Nõukogu teisel koosolekul arutasime ühiskondliku transpordi vajakajäämisi vallas ja pakkusime ideid lahendusteks. Oluliseks probleemiks on valla kaugematest küladest Jürisse saamine. Rääkisime vanemaealistele sobival ajal Aruvalla–Jüri ja Lagedi–Jüri suunaliste siseliinide avamise vajadusest. See eeldab täiendavaid vahendeid valla eelarvest ning selle üle vallavalitsusega arutelud kestavad. Arutasime Pajupea inimeste probleeme, kellel samuti napib liikumisvõimalusi. Tegime ettepaneku bussiliini pikendamiseks praeguse Jüri lõpp-peatuse asemel Pajupeani. Pildiküla inimeste jaoks oli alates ringtee viadukti valmimisest bussipeatus väga ebamugavas kohas. Tegime ettepaneku viia osa bussiliine Põrguvälja ja Viadukti tee kaudu Tallinna–Tartu maanteele. 7. märtsist ümberkorraldus jõustuski ja Pildiküla rahva aastaid kestnud mure sai lahenduse.

Lumekoristus on igatalvine teema. Enim probleeme on selles transpordiameti teedel ja bussipeatustes. Lahendusi on keeruline leida. Leppisime kokku, et inimesed, kes probleeme märkavad, teavitavad nendest nii transpordiametit kui ka vallavalitsust. Pidev märguandmine, eriti ohtlike bussipeatuste osas, loodetavasti viib ka lumekoristuse kvaliteedi paranemiseni. Saime ülevaate vallas vajalikest, plaanitavatest ja sel aastal rajatavatest kergliiklusteedest ja nende ehitamise võimalustest, mis sõltuvad saadavatest toetusrahadest.

Kolmandal koosolekul rääkisime sotsiaaltoetustest vallas ja tegime kohe ka ettepaneku eraldada senine ravimi- ja hambaravitoetus kaheks eraldi toetuseks ning eaka tähtpäevatoetust hakata uuesti maksma alates 80. sünnipäevast nagu see ka varem oli. Abivallavanem Bärbel Salumäe tutvustas nõukogule valla sotsiaalhoolekande olukorda ja tehtut ning selgitas 1. juulist käivituva hoolekandereformi rakendumist vallas. Selles on veel palju ebaselgust ja ju tuleb teema uuesti jutuks võtta.

Valla vanemaealiste nõukogu käivitas oma tegemistest teadaandmiseks ja aruteludeks alamlehe sotsiaalkeskuse veebilehel ning lõi Facebooki grupi Rae valla vanemaealised. Hoiame oma tegemistega kursis ka aleviku- ja külavanemaid ning toetame vastastikku ühiste probleemide lahendamisel. Töötame selleks, et meie vallast kujuneks vanusesõbralik omavalitsus. Rae valla vanemaealiste nõukogu on liitunud Harjumaa omavalitsuste asjakohase koostöökoguga.