Valla vanemaealiste nõukogu töötab

Valla vanemaealiste nõukogu moodustati oktoobris 2022 ja on töötanud tänaseni regulaarselt kord kuus.

Vastavalt oma põhimäärusele töötab nõukogu valla vanemaealiste turvalisuse, tervishoiu, hoolekande, transpordi, heakorra, elukestva õppe, kultuuri, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade probleemidega ja püüab koos vallavalitsusega jõuda lahendusteni.


Oleme tegelenud:

• Lumekoristuse teemaga. Nõukogu loodi talveajal ja nii arutasime korduvalt talihoolet vallas. Eriti bussipeatuste puhastamist lumevallidest. Sel talvel võisime tõdeda, et asjad on paranenud.

• Ühiskondliku transpordi korraldamisega vallas. Muudeti mõne bussiliini marsruuti ja Pildiküla elanikud said külasse bussipeatuse. Liini 121 pikendamine Pajupeani jäi saavutamata, põhjuseks ressursi nappus. Arutasime ka võimalikku eakate liinide käivitamist vallas, et lõunakülade inimesed saaksid käia Jüris arsti juures ja asju ajamas. Saime ühistranspordikeskuselt võimalikud lahendused ja kalkulatsioonid. Kuid vallavalitsuse viidatud ressursside vähesus ei võimaldanud ka siin edasi liikuda. Kuna seoses riigigümnaasiumis õppetöö alustamisega sügisel toimuvad väga olulised muutused ka ühiskondliku transpordi korralduses, siis on vallavalitsus lubanud arvestada ka vanemaealiste vajadustega.

• Sotsiaaltoetustega vallas. Vallavalitsus ei toetanud vanemaealiste nõukogu ettepanekut eraldada hambaravi- ja ravimitoetus kaheks eraldi toetuseliigiks ega ka, et toetada eakaid alates 80. sünnipäevast.

• Sotsiaalhoolekande korraldamisega vallas tulenevalt reformi käivitumisest, hooldekodukohtadest vallas. Arutasime mitmel koosolekul, kuidas toimub hooldereform  vallas. Tundsime huvi, et saada
teavet hooldekodu ehitamise kohta valda. Kahjuks on arendajad selle arenduse peatanud.

• Kaugküttepiirkondades elavatelt inimestelt saime ettepanekuid tegeleda sooja hinna teemaga. Sooja hinna kujunemist Elveso kaugküttepiirkondades selgitas Elveso
juhatuse liige Indrek Metusa ning et selle kehtestab konkurentsiamet.

• Kohtusime vallavolikogu sotsiaalja tervishoiukomisjoni esimehe Helen Kübaraga ja edastasime ka temale vanemaealiste ootused.

• Toiduabi andmine muutus. Saime uue Rimi toidukaarti korralduse kohta teavet sotsiaalameti juhatajalt Maile Kubjaselt.

• Korduvalt oleme arutanud kergliiklusteede ehitamist vallas ning kergliiklusteede äärde ja mujale, kus inimesed kõnnivad, pinkide paigaldamise plaanidest. Pole ka siin kiireid arenguid, küll aga rekonstrueeriti tiheda kasutusega täielikult amortiseerunud Tammiku tänava kergliiklustee ning rajati uus tee koos kergliiklusteega Jürisse.

• Rae Kultuurikeskuse direktor Toomas Aruga arutasime vanemaealistele korraldatavate kultuuriürituste, vaba aja veetmise võimaluste ja huviringide üle.

• Jüri Tervisekeskuse tööd tutvustas pereõde Regina Märtin. Ta selgitas, kuidas töötab Jüri Tervisekeskus ja miks see sellisena vajalik on: analüüse, uuringuid saab teha seal ja ka mitmed muud teenused on võimalikud üksnes keskuses.

• Arutasime dokumenti „Vanusesõbraliku Eesti põhimõtted“ ja selle kasutamist nõukogu töös.

• Nii Rae Vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivuga kui ka sotsiaalameti juhataja Maile Kubjasega arutasime valla 2024. aasta eelarvet.

• Rae Sotsiaalkeskuse direktori Piret Kuuskülliga rääkisime sotsiaalkeskuse teenuste ja nende laiendamise üle. Käesoleval aastal käivitus kogukonnapsühholoogi teenus vallaelanikele.

• Mitmel korral arutasime ka vanemaealistele olulise informatsiooni esitamisest valla kodulehel ja sotsiaalkeskuse kodulehel, Rae Sõnumites. Meie ettepanekuid arvestatakse ja Rae Sõnumites on juba suurenenud sotsiaalvaldkonna lugude maht. Kõiki neid teemasid arutasime nõukogu märtsi koosolekul veel kord üle vallavanem Madis Sarikuga ja jätkame nende tähelepanu all hoidmist. Vallavanem lubas, et vanemaealiste nõukogu esindajad kaasatakse valla arengukava läbivaatamise protsessi.

 

Vanemaealiste nõukogu märtsikuu kohtumine, kus arutati koos Rae Valla Raamatukogu juhi Ülle Siskaga raamatukogu rolli kogukonnakeskusena. Foto: Ott Kattel