Jaanuarist hakatakse uutmoodi välja arvutama maksuvaba tulu osa

1. jaanuarist hakkab kehtima uus brutotasult tulumaksuvaba osa maha arvestamise süsteem, mis nõuab senisest enam keskendumist oma rahaasjadele ja vaatama oma brutotulu aasta lõikes tervikuna.

 

Tulumaksu protsent jääb samaks, muutub tulumaksuvaba summa.

Kuni 1200 eurot kuus teeniva maksumaksja maksuvaba tulu osa on 500 eurot kuus. Kui inimese brutotulu on suurem kui 1200 eurot kalendrikuus, hakkab tema maksuvaba tulu järk-järgult vähenema. Kui summa ületab kalendrikuus 2100 eurot, mis on aastas alates 25 200 eurost, puudub maksuvaba tulu mahaarvamise õigus.  

Uus süsteem nõuab rohkem oma sissetulekutest ülevaate omamist kogu aasta jooksul. Maksu- ja tolliameti soovitusel on mõistlik toimida nii, et kokku tuleb liita aasta jooksul saadav võimalik brutotulu palk: töövõtulepingud, preemia, pension, vara müük, vanemahüvitis, haigushüvitis, maksustatav stipendium, üüri- ja renditulu, dividendid, tulu välismaalt, ettevõtlustulu jms. Seejärel jagada eeldatav aastane tulu 12-ga ja siis vaadata, millisesse vahemikku tulu suurus jääb ning vastavalt sellele arvutada välja tulumaksustatav summa.

Mitmest allikast tulusaajad peavad kõik tulud kokku liitma

Kuna sissetuleku ja maksuvaba tulu suurust hakatakse välja arvutama aastatulu lõikes ning kõikide maksustatavate brutotulude pealt, soovitab maksu- ja tolliamet juba mõelda enne 2018. aasta algust oma järgmise aasta kogu tulude peale.

Oluline on uue süsteemi brutotulu saamise juures arvestada, et 2018. aastast kaob ära täiendav pensionide tulumaksu vabastus, mis tähendab, et kui töötaja saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja lisaks pensioni 425 eurot, siis pole tema maksuvaba tulu osa 500 eurot kuus, vaid 375 eurot kuus ja 4500 eurot aastas.

Juhul, kui töötaja jätab tulud kokku liitmata ja laseb 1000euroselt brutotasult tööandjal arvutada maha tulumaksuvaba osana 500 eurot kuus, nagu näeb ette tema brutotöötasu, siis tegelikkuses tuleb hiljem töötajal tulumaksu juurde maksta, sest koos pensioniga on tema brutotuluks 17 100 eurot aastas (12 000 + 5100). Brutosummalt 17 100 eurot aastas on maksuvabaks tuluks 4500 eurot.

Näiteks kui võrdluseks tuua sama brutotasu teeniv töötaja, kes ei saa pensioni, siis  tema teenib brutotasuna 1000 eurot kuus ehk 12 000 eurot aastas ning tema maksuvaba tulu on vastavalt 500 eurot kuus, 6000 eurot aastas.

Kinnistu müük vähendab maksuvaba tulu osa

Kõik, kes kavatsevad järgmisel aastal ära müüa oma kinnistu või võõrandada vara, peavad arvestama, et saadav tulu on aastatulude hulka arvestatav. Kui kogu aasta jooksul saadav brutotasu on 12 000 eurot, mis näeb ette maksimumi tulumaksuvaba osa 6000 eurot, siis lisatulu kinnistu müügist vähendab maksuvaba tulu osa aastatulu kokkuvõttes.

Näiteks kui 1200 eurot brutopalgaga teeniv töötaja müüb 2018. aasta veebruaris 12 000euro suuruse maksustatava kasuga kinnistu ja teenib juunis dividenditulu 3000 eurot, teenib ta aastas 29 400 eurot. Sellise aastatulu juures tuleb maksta tulumaksu kogu teenitava summa pealt ehk maksuvaba tulu ei ole.

Oluline ongi uue süsteemi juures meelde jätta, et aastatulude hulka loetakse nii töötasu kui ka võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu kinnisvara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividenditulu, maksustatav pension, aga ka maksustatav toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Tulumaksuga ei ole maksustatud pere- ja toimetulekutoetused (nt lapsetoetus), maksuvaba eluaseme müük, kasutatud asjade (nt riided, auto) müük, elatis, maksuvaba stipendium, kingitused, erisoodustused, lähetuse päevaraha.

Maksuvaba tulu osa maha arvamist saab aasta sees muuta

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja, kuid kui brutotulu tuleb rohkem kui ühest allikast, tuleb inimesel maksumaksjana olla kursis, kas tema tööandja juures maha arvestatav tulumaksuvaba osa vastab tema kogusissetuleku maksuvabale osale.

Samuti tuleb inimestel, kes ei soovi tuludeklaratsiooni kaudu teha suuremates summades tasaarveldust, pidada maksumaksjana n-ö arvet maksuvaba osale siis, kui tema brutotulu on kuude lõikes erinev. Tööandjale esitatavat avaldust maksuvaba osa maha arvestamiseks saab vastavalt vajadusele muuta.

Kokkuvõttes tuleb töövõtjal vaadata oma sissetulekuid terve aasta lõikes ja otsustada, millises ulatuses hakkab tööandja tema maksuvaba tulu maha arvestama. Juhul kui tulumaksu makstakse aasta lõikes riigile rohkem või vähem, toimub lõplik tasaarvestus füüsilise isiku tuludeklaratsioonil.

Signe Heiberg

Maksu- ja tolliameti näited

Kui tulu on kuni 1200 eurot kuus, on maksuvaba tulu kuni 500 eurot kuus. Tee tööandjale avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks. Kui see on juba varem esitatud, siis uuesti esitama ei pea.

Kui tulu on vahemikus 1201–2099 eurot kuus, siis on sinu maksuvaba tulu väiksem kui 500 eurot. Selle leiab valemiga: 500 – 0,55556 x (sinu tulu – 1200). Tee tööandjale avaldus maksuvaba tulu kasutamiseks ja märgi maksimaalseks summaks valemi järgi saadud number.

Kui tulu on kuus 2100 eurot või rohkem, siis on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu ei ole. Vali endale sobivaim variant: palu tööandjal arvestada maksuvabaks tuluks 0 eurot või ära esita maksuvaba tulu avaldust või võta juba esitatud avaldus tagasi.

Kui sissetulek on raskesti ennustatav – tulu mitmest allikast, töötasu võib aasta jooksul muutuda jne –, saad teha tööandjale avalduse maksuvabast tulust loobumiseks ja vältida sellega hiljem tulumaksu juurdemaksmist. Enammakstud tulumaksu saad tuludeklaratsiooni esitamisega tagasi, seega midagi kusagile kaduma ei jää.

Kindlasti palume inimestel hoida oma e-posti aadress e-maksuametis/e-tollis alati uuendatuna, et saaksime vajadusel saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel.

Aastatulude hulka arvestatakse tulumaksuga maksustatav tulu

-         aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intresse, dividende, maksustatavat pensioni, toetust, stipendiumi, preemiat, hüvitist või muud tulu.

Aastatuluks ei arvestata 

-         maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita.