Jüri aleviku katlamaja muutub veelgi „rohelisemaks“

Rae valla vee-, elektri ja kaugkütteettevõte AS ELVESO teostab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel Jüri aleviku katlamaja täiendava rekonstrueerimise, mille käigus paigaldatakse katlamaja tööd veelgi efektiivsemaks muutvad uued seadmed. Projekti käigus lisatakse mõned aastad tagasi Jüri katlamajja paigaldatud uutele hakkepuidukateldele lisaks suitsugaaside pesur ja elektrifilter.

Projekti eesmärk on kaugküttesüsteemis energia kasutamise efektiivsuse suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguste vähenemine läbi soojuse tootmise seadmestiku renoveerimise. Suitsugaaside pesuri lisamine senisele katlamaja tehnoloogiale võimaldab tõsta katlamaja efektiivsust võrreldes olemasolevaga ca 20% võrra. Tegemist on olulise sammuga, kuna Jüri kaugküttepiirkonnas on võrreldes varasemate aastatega märgatavalt tõusnud huvi kaugküttevõrguga liitumise vastu ning lisanduv võimsus on vajalik aina kasvava nõudluse katmiseks. Paigaldatav suitsugaaside elektrifilter vähendab omakorda kordades tahkete osakeste hulka Jüri katlamaja suitsugaasides. Selle investeeringu olulisust dikteerib suuresti katlamaja asetsemine tiheasustusalas elamute vahetus läheduses. Elektrifiltri tööle rakendamisega täidab Jüri katlamaja ühtlasi 2030. aastast kehtima hakkavate õhusaastenormide oluliselt rangemad nõuded suitsugaaside puhtusele. Projekti tulemusena väheneb oluliselt ka loodusesse paisatava CO2 kogus.

Kuna paigaldatavad seadmed muudavad Jüri katlamaja soojatootmise protsessi senisest veelgi efektiivsemaks, ei ole ette näha investeeringust tingitud kaugkütte hinna kallinemist. Hetkel on Jüri kaugküttepiirkonnas müüdav soojus Eestis üks odavaimatest ja sellist kurssi on ettevõttel kavas hoida ka tulevikus.

Projekti teostamiseks läbi viidud riigihankel osutus edukaks pakkujaks OÜ Rapla Metall, kellega on sõlmitud hankeleping. Paigaldatavad seadmed peaksid tööd alustama 2022. a suvel. Projekti raames teostatavate tööde kogumaksumuseks on 649 530 eurot ning seda toetab 305 700 euro ulatuses Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

OLULINE TEAVE:

Euroopa Liidu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” investeerimisfondist rahastatav projekt panustab nii kohalike kui ka Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse ja toob otsest kasu ka Jüri kaugküttepiirkonnas olevatele tarbijatele. Jüri katlamaja täiendava rekonstrueerimisega võetakse kasutusele keskkonnasõbralikud ja kaasaegsed tehnoloogilised lahedused soojusenergia tootmiseks.

Fotol: Tehnilise teenistuse juhataja Meelis Kasemaa.