Kauplemine Rae valla avalikult kasutataval maa-alal alates 1. augustist

01.08.2022 jõustus korraldus nr 1076, millega kehtestati kauplemistasu Rae valla haldusterritooriumil ning kinnitati kauplemisloa taotluse vorm.

Võttes aluseks Rae Vallavolikogu 17.05.2022 määruse nr 9 „Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal“ § 6 lõike 4, Rae Vallavalitsus annab korralduse:

1. Kinnitada kauplemistasu suurus Rae valla haldusterritooriumil kauplemisel tänava- ja turukaubanduses järgmiselt:
1.1. ühe müügikoha kauplemistasu tänava- ja turukaubanduses (kuni 9 m2):
1.1.1. ühe päeva kauplemistasu on 15 eurot;
1.1.2. ühe kuu kauplemistasu on 50 eurot;
1.1.3. ühe aasta kauplemistasu on 500 eurot.

2. Kinnitada kauplemistasu suurus avalikul üritusel, kus kaubanduse korraldajana tegutseb Rae vald või valla ametiasutuse hallatav asutus järgmiselt:
2.1. Ühe müügikoha kauplemistasu avalikul üritusel kauplemisel:
2.1.1. müügikoha (suurusega 3x3 m) kauplemisloa hind käsitöö, põllu- või aiasaaduste müügi korral on 15 eurot päevas;
2.1.2. müügikoha (suurusega 3x3 m) kauplemistasu toidukauba ja tööstuskauba müügi korral on 30 eurot päevas;
2.1.3. müügikoha (suurusega 3x3 m) kauplemistasu toitlustamisel ja/või lahja alkohoolse joogi jaemüügil on 50 eurot päevas;
2.1.4. müügikoha meelelahutusatraktsioonide ja lõbustuste (näomaalingud, õhupallid, ponisõit, elektriautod, batuudid) korral on kauplemistasu 30 eurot päevas.

2.2. Ühe müügikoha kauplemistasu hind suurtel avalikel üritustel kauplemisel (eeldatava külaliste arv on üle 800):
2.2.1. müügikoha (suurusega 3x3 m) kauplemistasu käsitöö, põllu- või aiasaaduste müügi korral on 30 eurot päevas;
2.2.2. müügikoha (suurusega 3x3 m) kauplemistasu hind toidukauba ja tööstuskauba müügi korral on 60 eurot päevas;
2.2.3. müügikoha (suurusega 3x3 m) kauplemistasu hind toitlustamisel ja/või lahja alkohoolse joogi jaemüügil on 80 eurot päevas;
2.2.4. müügikoha meelelahutusatraktsioonide ja lõbustuste (näomaalingud, õhupallid, ponisõit, elektriautod, batuudid) korral on kauplemistasu 50 eurot päevas.

3. Elektri kasutamisel lisandub kauplemistasule (müügikoha suurusega vähemalt 3x3 m) puhul 15 eurot päevas.

4. Valla ametiasutuse hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas või Rae valla haldusterritooriumil avalike ürituste korraldamisel, millele ei ole vajalik taotleda avaliku ürituse korraldamise luba, ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva haldusakti tähenduses ning nendele avalikele üritustele kehtivad tänava- ja turukaubanduse kauplemistasud.

5. Kauplemisloa kasutamata jätmisel kauplemistasu ei tagastata.

6. Kinnitada kauplemisloa taotluse vorm vastavalt lisale 1.

7. Kinnitada kauplemisloa vorm vastavalt lisale 2.

8. Korraldus jõustub 01.08.2022.

9. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Kauplemisloa taotluse vorm on leitav Rae valla kodulehelt: https://www.rae.ee/arengukavad1