Põhja-Harju Koostöökogu uue perioodi strateegia on valminud

Pea aasta kestnud strateegia koostamise protsess sai punkti 12. aprillil üldkoosolekul, mil kinnitati MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023–2027.

Strateegialoomeprotsessi kaasati tegevuspiirkonna erinevad huvipooled: piirkonna kolm omavalitsust ehk Jõelähtme, Rae ja Viimsi, ettevõtete ja vabaühenduste esindajad ning teised huvitatud isikud. Avalikustamise raames loodi võimalus sõna sekka öelda kõigil tegevuspiirkonna elanikel. Kokku osales strateegiaprotsessis ligi 150 inimest. Strateegialoome koostööpartner oli Cumulus Consulting OÜ ja Mihkel Laan.

Strateegia aluseks on LEADER-sekkumise üldeesmärk – atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine maapiirkondades. Uuendusena rakendab PHKK lisaks LEADER-vahenditele ka Euroopa Sotsiaalfond+ meedet. 

Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) tegevuspiirkond hõlmab umbes 490 km2 ning elanike arv ulatub kokku enam kui 50 000-ni, mis teeb PHKKst elanike arvult ühe suurima LEADER-tegevusrühma Eestis. Piirkonna keskmine asustustihedus on umbes 104 inimest km2 kohta. Viimase 15 aasta jooksul on rahvaarv väga kiirelt kasvanud.

Piirkonna omapärad

Piirkonnas on väga tugev ettevõtlussektor ja mitmekesine ettevõtlusstruktuur ning EMTA andmed näitavad, et piirkonda registreeritud ettevõtetes ja avaliku sektori organisatsioonides on töökohti kokku rohkem kui piirkonna omavalitsustesse registreeritud elanike seas on hõivatuid. Seega ei ole PHKK piirkonna puhul väljakutseks töökohtade puudus, vaid kohati võib küsimuseks olla nende sobivus kohalikule elanikule. Piirkonna eripäraks on väga intensiivne tööalane pendelränne, millega kaasneb arvestatav liiklus- ja keskkonnakoormus. Piirkonna elanikel on ka Eesti keskmisest kõrgem palgatase.

Väärtused ja väljakutsed

Piirkonna elukeskkond on atraktiivne ning meelitab uusi elanikke. Vastukaaluks on elukeskkonna väljakutsed seotud kiire kasvu ja valglinnastumisega. Olulisteks väljakutseteks on magalarajoonide teke, kohati pakkumist ületav nõudlus avalike teenuste järgi, tasakaalu leidmine elukeskkonna ja tööstuste ning kaevanduste arendamise vahel, liiklusprobleemid jms. Kodanikuühenduste aktiivsus on järjepidevalt kasvanud, piirkonnas on palju aktiivseid asumeid jne.

Visioon, meetmed ja eelarve

PHKK visiooni fookuses on piirkonna elukeskkonna väärtustamine ning laiemalt inimeste sundliikumise vajaduse vähendamine. Elukeskkonna väärtust aitavad tõsta uued elanikke teenindavad mikroettevõtted, uued ja edasiarendatud võimalused vaba aja veetmiseks ning suurem kogukondade aktiivsus ja sidusus, mis koosmõjus vähendavad vajadust liikuda Tallinna vastavaid teenuseid tarbima või kogukondlikku tegevust viljelema. PHKK LEADER-eelarve kogumaht perioodiks 2023–2027 on umbes 1,8 miljonit eurot, millest 75% suunatakse toetusmeetmetesse (pildil meetmed 1–4). ESF+ meetme (meede 5) mahuks on 253 060 eurot.

KOMMENTAAR: Meelis Kasemaa, Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees

On hea meel, et PHKK uue perioodi strateegia koostamisel osales suur arv meie liikmeid ja koostööpartnereid. Tänu kohtumistele omavalitsusjuhtidega ja kaasamisseminaridele sai vastuvõetud strateegia sisukas ja uuenduslik. Uuenduslikest suundadest tooks esile noorte ettevõtlikkuse toetamise ja kaasamise suuna, mis, arvestades kõigi kolme omavalitsuse kõrget noorte arvu, saab olema väljakutse. Uuel strateegiaperioodil on uudne suund ka Euroopa sotsiaalfondi rahade jagamine PHKK piirkonnas. Uue perioodi suurimad toetussummad lähevad aga jätkuvalt piirkonna väikeettevõtluse toetamiseks ja meie kõigi elukeskkonna parendamiseks ja edendamiseks.