Rae valla 2023. aasta eelarvest

Jaanuarikuu lõpus võttis Rae Vallavolikogu vastu Rae valla 2023. aasta eelarve, mille maht on 95,6 miljonit eurot, mis on 28,2 miljonit suurem kui mullune korrigeeritud eelarve. Planeeritud põhitegevuse tulud on 61,4 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 61,3 miljonit eurot.

2023 on investeeringute aasta
Tanel Tammela, abivallavanem arenduse ja halduse alal

Suurimad investeeringud
2023. aasta eelarvet võib julgelt nimetada investeeringute aastaks, mil mitmed pikemalt ettevalmistatud ja läbimõeldud projektid saavad oma nurgakivi. Jaanuaris pandi nurgakivi ühele Rae valla 2023. aasta suurimale investeeringule – Rae Gümnaasiumi kõrvale rajatavale Tuule spordihoonele. Antud projekt ongi selle aasta üks mahukamaid rahapaigutusi – 9 miljonit eurot. Ehitus läheb tempokalt ning hoone valmib juba detsembris, mil alustame sisustamisega. Ehitus algab ka Peetri pargi II etapiga. Valmis on saanud põhjalik projekt ja paljude inimeste antud sisendid on leidnud kasutust. Pargis saavad olema lipuväljak, üritusteala, (rull)uisuväljak ja seda teenindav hoone, koerteväljak, kogukonnaaed ja mitmed puhkealad. Kuna ehitustegevus on küllaltki mahukas, jätkuvad tööd ka veel 2024. aastal. 

Sport ja haridus
Sporditaristu laiendamine saab loogilise jätku sellel aastal Lagedil. Hetkel projekteerimises oleva spordihoone ehitus algab sellel sügisel ning järgmisel aastal valmib Lagedile korralik spordirajatis. Spordihoones saab olema kõigi võimalustega pallimängusaal, suurepärase jõevaatega jõusaal, uudne budosaal ning aeroobikasaal. Hoonesse mahuvad ruumid treeneritele ja kogukonnale ning palju erinevaid panipaiku staadionitöö organiseerimiseks. Loomulikult ei puudu 2023. aasta eelarvest investeeringud haridusse, mis meie valla puhul on prioriteet number üks. Projekteerimises on täiesti uus 8 rühmaga lasteaed väga looduskaunisse kohta Uuesalu mändide alla, kohaliku supluskoha lähedusse. Kui kõik läheb plaanitult, jõuame sellel aastal ka ehitusega algust teha. Uuesalu saab lisaks lasteaiale ka kogukonnaruumid ning võimaluse väljaspool asutuse tööaega koos käia ja kasutada näiteks õppekööki. Projekteerimises on veel Jüri täismõõtmetes staadion, mis on üsna lõpufaasis, ja lahendada on veel jäänud staadionihoone tehniline osa. Lisaks oleme hetkel projekteerimas Lagedi Lasteaia laiendust nelja rühma võrra (hetkel kuus) ning planeeritud on sel aastal projekteerida Assaku Lasteaiale juurdeehitus ning võimalik vana majaosa rekonstrueerimisprojekt. 

Infrastruktuur
Teedeehituse eelarve on 2023. aastal rekordiline – 7 miljonit. Mitmed aastaid oodatud projektid saavad sel aastal lahenduse. Lagedi-Jüri kergteede ehituse hange on juba välja kuulutatud ning suve lõpuks see ka valmib. Küti-Pargi ringristmik Peetris on tänaseks samuti lõplikult läbi projekteeritud ning valmis ehitushankeks. Kõik Peetri elanikud on ilmselt kursis, kui suure läbitavusega antud teelõik on. Lagedil on valminud projekt Jõe tänava rekonstrueerimiseks, sealhulgas sellega külgnevate tänavate kordategemiseks. Kuna ehitus on üsna mastaapne, jätkuvad tööd ka 2024. aastal. Samamoodi on Vahesoo teega Rae külas, mis sel aastal saab kergtee ning 2024 jätkuvad tööd sõidutee uuendamisega. Eelarves on mitmed kergteede objektid riigipoolse rahastuse ootel ning meetmete otsused jõuavad meieni loodetavasti selle aasta märtsis-aprillis. Rae Vallavolikogu on sellest aastast otsustavalt suunanud vahendeid sellest aastast ka tänavavalgustuse uuendamisse. Aastal 2023 investeerime vähemalt 300 000 eurot LED tänavavalgustuse üleminekuks. Arvutuste järgi saame selle investeeringu eest vahetada ca 1200-1300 valgustuspunkti. Tuleb igati töökas ja investeeringumahukas aasta, mil meie kõigi elukeskkond muutub oluliselt paremaks.

Suurim osa eelarvest haridusele
Bärbel Salumäe, abivallavanem haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi ja noorsootöö alal

Rae valla elanikkond on noor, keskmine vanus meie vallas on 32,9 aastat. Suure osa meie elanikest on lapsed ja noored ning sellest lähtuvalt on ka suur osa eelarve kuludest seotud hariduse valdkonnaga. 

Kultuur ja vaba aeg
Kulutusi vabale ajale, kultuurile ja religioonile on planeeritud ligi 5,5 miljonit euro eest, kulud suurenevad 21,6%. Antud tegevuslahtrisse kuulub nii Rae Spordikeskus oma personali ja remondi vajadustega, hoonete üldise hooldusega, spordiüritustega. Rae valla spordielu edeneb jõudsalt ning samuti meie sporditaristu. Noorsootöövaldkonnas on eriti hea meel asjaolu üle, et eelarves on kaks uut ametikohta – MONO ehk mobiilsed noorsootöötajad, kes töötavad tänavatel, et olla olemas neile noortele, kes noortekeskustesse ei jõua ning NEET noortele abivajaduse pakkumisega. Samuti moodustavad osa eelarvest erinevad noorsootööüritused, laagrid (sh õpilasmalev) ning toetusliigid (sh spordi- ja huvitegevuse hüvitamine). Kultuurikeskus ja kultuuriüritused on samuti osa Rae valla  identiteedist ning eelarvest. Jüri Klunker, jaanipäev ja Rae valla laululaps on vaid mõned üksikud üritused, mida välja tuua. Samuti on kultuurikeskuse palgal mitmeid ringide juhendajad nii noortele kui täiskasvanutele: Sukad&Tagi, Ukulele pilliring, peotants, rahvateater jne. Täpsemalt leiate infot Rae Kultuurikeskuse tegevuse kohta nende kodulehelt. Raamatukogud on ka sellel aastal suurema tähelepanu all. Esiteks toimus kõikide kantide raamatukogude ühinemine ja sellest aastast kannab asutus nime Rae Valla Raamatukogud. Raamatukogude eelarve suureneb sel aastal lausa 31,6%. Raamatukogudes võetakse kasutusele RFID raamatukogusüsteem. Attune Lib RFID on moodulipõhine teavikute tuvastus- ja jälgimislahendus raamatukogudele, mis põhineb UHF (Ultra High Frequency) raadiosageduse tehnoloogial: laenutus, tagastus, komplekteerimine, külastuste loendus, turvakontroll, kõik ühes süsteemis koos. Rääkides veel rahalisest poolest, siis oleme oma kultuurivaldkonna personali palgaga ka riigi soovitatud tasemel, kus kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palganumbriks on 1612 eurot ning oleme loonud raamatukogu juurde bibliograafi ametikoha, kelle ülesandeks saab meie valla ajalugu koondada ja kirja panna.

Suurim osa haridusele
Valla kõige suurem „kuluartikkel“ on kindlasti haridusvaldkond, võttes enda alla lausa 73,1% kogu 2023. aasta eelarvest ehk 44,8 miljonit eurot. Rae vallas on 13 lasteaiahoonet, kokku 106 rühma ning kogu alushariduse kulu vallale käimasoleval aastal on planeeritud 18,7 miljonit eurot. Tallinna ümbruse valdadest on Rae vallal täna kõige enam munitsipaallasteaiakohtasid. Just seetõttu on eriti oluline püsida palganumbriga konkurentsis. Kui kooliõpetaja palk tuleb riigieelarvest, siis lasteaiaõpetajate palk on täielikult kohaliku omavalitsuse kanda. Lasteaedade õpetajatele on Rae vallas 2023. aastal töötasu 1 749 eurot (1+ 2 süsteem) ja 1 612 eurot (2 + 1 süsteem), magistrikraadiga õpetajatel olenemata kummas süsteemis rühm töötab, 1 749 eurot. Tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 900 eurot, õpetajate assistentidele 1 250 eurot ja õpetajate abidele 1 140 eurot, kusjuures võrdlusena saab tuua välja Tallinna palgad, kus tugispetsialistide palk on 1749, õpetajatel sama ning õpetaja abidel 1050 eurot. Kulud esimese ja teise haridustaseme õppes on vallale ligi 20,8 miljonit eurot. 2023. aastal tõusis õpetajate palganumber hüppeliselt 1749 euroni, nagu eelnevalt juba mainitud. Lisaks jätkab Rae vald kvalifikatsiooniga õpetajatele 140 euro suuruse lisatasu maksmist, mis teeb Rae vallas kvalifikatsiooniga õpetaja palgaks 1889 eurot. Koolide ja lasteaedade tugispetsialistide palk on võrdne – 1900 eurot. Eelmisel aastal jäi tugispetsialisti palganumber õpetajale alla, kuid täna, kus üha enam pöörame tähelepanu kaasavale haridusele, on tugispetsialistide puudus, peame tõstma seda palganumbrit jõuliselt, et suudaksime oma lastele parimat tuge pakkuda. Jätkame Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel meeles pidamist rahaliste kingitustega kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid, premeerime Rae valla aasta parimaid haridus- ja noorsootöö valdkonnas õpetajate päeval.

Rae valla hariduselus on aga lähiaastatel tulemas mõningad muutused. Hetkel on Rae vallas viis põhikooli ning üks gümnaasium. Rae Gümnaasiumi valmimisel muutub tänane Jüri Gümnaasium põhikooliks ning samuti on töös Rae külla rajatava Raemõisa Kooli projekteerimine. Seega lähiaastatel saab Rae vallas olema kokku seitse põhikooli ning üks gümnaasium. Nii väikese territooriumi puhul, kuid samas arvestades suurt elanike arvu, on selline asjade kulg möödapääsmatu. Rae valla elanikest ümardatult 35% on kuni 18-aastased (k.a)!

Sotsiaalne kaitse
2023. aasta eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku ligi 2,7 miljonit eurot, millest ühe suurima osa võtab perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (mudilastoetus, sünnitoetus, ranitsatoetus jne). Küll aga peab nentima, et sotsiaalse kaitse kulud üldiselt on sellel eelarveaastal väiksemad planeeritud, kui need on varasemalt. Seda põhjusel, kus Rae vald enam ise ei paku kodust väljaspoole üldhooldusteenust, vaid ostab selle sisse riigihankega, mistõttu on vähenenud sotsiaalse kaitse personalikulud. Jätkame Sotsiaalkeskuses vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, „Gordoni perekooliga“ ning samuti jätkab Rae Sotsiaalkeskuses muud seni toimetavad teenused (koduteenus, isikliku abistaja teenus, sotsiaaltransport ja päevakeskus). Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud on 80 500 eurot. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hambaravi ja prillide toetus. Sotsiaalvaldkonnas on eraldi vajalik nimetada ka majandamiskulusid kogusummas üle 660 000 euro. Siia alla kuuluvad asendushooldusteenus, teenused ja teraapiad abivajavatele peredele ja lastele, nõustamisteenus, õpilaskodu ja lastekodu teenuse ost, tugiisikuteenused, teraapiad ning raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenus jne. Ei ole vähem tähtis ära mainida, et teeme tugevat tööd selle nimel, et saaksime edasi liikuda HEV kompetentsikeskuse loomisega. Meil on lasteaedades pervasiivsete laste rühmad, samuti on meil esmakordselt oma haridusasutuses hooldusõppe klass, kuna mujal on haridusasutustes on nende imeliste laste jaoks kohad juba täis ja juurde ei mahu. Kui ei mahu, tuleb ise luua.

Valmivad uued arengudokumendid
Anna Õuekallas, abivallavanem planeeringute, maakorralduse, ehituse ja keskkonna alal

Üldplaneeringud ja arengukavad
Üheks kaua oodatud verstapostiks saab sel aastal olema Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kehtestamine Rahandusministeeriumi poolt. See saab olema oluliseks arengudokumendiks, mis hakkab suunama Rae valla territoriaalset planeerimist. Lisaks oleme algatanud Lagedi piirkonna üldplaneeringu, millega on plaan sel aastal jõudsalt edasi liikuda, läbi viia vajalikud hanked ja teostada alusuuringud. Piirkondlike üldplaneeringute kehtestamisega kaotab Rae valla üldplaneering osade kaupa järk-järgult kehtivuse ning kaasajastuvad meie planeerimisnormid ja visioonid. Teiste oluliste arengukavade kõrval on kindlasti paljudele oluliseks ja igapäeva elu puudutavaks, et oleme algatanud ÜVK (ühisveevärgi ja kanalisatsiooni) arengukava uuendamise.

Arhitektuurikonkursid
Suurteks lähiaastate investeeringuteks on teiste oluliste objektide kõrval planeeritud erivajadustega laste kompetentsikeskus ja uus vallamaja. Mõlemad oleme otsustanud teha põhjalikult, läbimõeldult ja planeeritult ning seetõttu oleme mõlema objekti puhul tegemas ka arhitektuurikonkursi, et lisaks funktsionaalsusele saaks rikastatud ka avalik ruum. 

Liikuvusteemad
Oleme Rae vallas aasta-aastalt tõstnud liikuvuse ja transpordiküsimuste prioriteetsust ning sama tendentsi on plaanis ka jätkata. Meil on pooleli mitmeid suuri taristuprojekte: autonoomne ühistranspordikoridor, Rail Baltic, Tallinna väike ringtee, isesõitvad bussid, liikuvusuuringud, peatänavate planeerimine jne. Selle kõigega soovitud suunas liikumiseks hakkame õige pea värbama ka liikuvusspetsialisti, kes vaataks Rae valla transporditeemasid ühtsena ning võimaldaks nii kujundada siia sobiv ning hästi toimiv taristu ja transpordiliigid.

Keskkond
Rae vald on palju kiita saanud keskkonnateemadega eeskujulikult tegelemise eest ning lisaks sellele, et meil on võimalik tasuta kodust ära anda suurjäätmeid ja pakendeid, jätkame ka sel aastal ohtlike jäätmete ringiga, kus inimesed saavad tasuta loovutada koju seisma jäänud värve, ravimeid ja muid ohtlikke jäätmeid. Kindlasti on kevadel oodata ka haljastusjäätmete äraveo kampaaniat. Meil on palju ilusaid aedu ja tublisid aednikke ning õige pea saab hakata esitama kandidaate konkursile Kaunis kodu, mis on alati menukas olnud. Kindlasti on ka sel aastal lisandumas mõni uus kategooria, seega tasub silmad lahti hoida, et kas ennast, naabrit või ümbruskonnas silma jäänud ilusat aeda või kodu kandidaadiks seada. Kel aga hoopis kodu parendamisel abi vaja on, siis on ka sel aastal tulemas hajaasustuse toetusprogramm, kus saab taotleda raha vee või kanalisatsiooniga seonduvate probleemide lahendamiseks.

Järelevalve
Juba eelmisel aastal hakkasime üles ehitama süsteemsemat järelevalvesüsteemi ning selle teemaga on soov jätkata ka sel aastal. Nii on lisandumas ehitusosakonda üks järelevalvespetsialist, kelle abiga saavad kontrolli alla parkimisprobleemid, kiiremini lahendatud ehitusvaldkonna kaebused ja mured.