Rae valla säästva liikuvuse töötuba

6. aprillil toimus Rae vallas säästva liikuvuse planeerimise töötuba, mille korraldajateks olid Rohetiiger, Liikuvusagentuur ja Rae vallavalitsus. Osalejatena olid kaasatud vallavalitsuse juhtkond, vallavolikogu keskkonnakomisjoni ning eelarve- ja arengukomisjoni esimehed, erinevate valdkondade ametnikud ja kolleegid Harjumaa Omavalitsuste Liidust. Töötoa vajadus kasvas algselt välja Rohetiigriga koostöös säästva liikuvuse alastest aruteludest ja Rae valla valdkondlike kavade ülevaatusest. Seekaudu on algatatud protsess säästva liikuvuse kui ka valdkondade ülese tervikliku kontseptsiooni loomise suunal. Koolituse viis läbi liikuvusekspert Marek Rannala Liikuvusagentuurist.

Vallavanem Madis Sarik

Rae valla visioon on „Rae vald on aastal 2030 kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik omavalitsus“. Oluline on meil igapäevaselt selles suunas ka tegutseda. Säästva liikuvuse töötuba oli hea võimalus meil koos mõista, mida saame Rae vallas teha, et liikuda selgemalt edasi jätkusuutliku keskkonna kujundamisel. Arutlesime, kuidas luua valdkondade üleselt seoseid muu igapäevagaeluga, nagu kogukond, majandus, loodus, vaba aeg. Ühtlasi leidsime võimalusi, mida saame säästva liikuvuse võtmes teha, et luua sidusamaid kogukondi, tõhustada kogukonnakeskuste tähtsust ja mõju ning vähendada keskkonna jalajälge.

Liikuvusekspert Marek Rannala

Kui me mõistame ja oskame asju mõtestada, siis oleme valmis ka midagi tegema. Liikuvus on valdkondade ülene teema, mis ei puudutada vaid teedeehitust ja ühistransporti. See mõjutab igapäevast sotsiaalset elu, tervist, kogukonda, looduskeskkonda, majandust. Oluline ongi siinkohal aru saada tervikust ja seda tajuda. Lõpuks taandub kõik elukvaliteedile, mida mõjutab meid ümbritsev elukeskkond.

Strateegilised sihid

Sihipärase tegutsemise aluseks on siinkohal hea strateegiline planeerimine. See tähendab, et strateegiad peavad neid teemasid ka käsitlema. Töötuba andis hea võimaluse ühiselt valla eri valdkonna elukeskkonna kujundajatel avada perspektiive ja luua seosed oma valdkonnas teiste teemadega ning arutleda, millised on Rae vallas kestlikkusega seotud sihid säästva liikuvuse vajaduse võtmes. Sihtide seadmise protsessis tekkis mõistmine, et kuigi iga eraldi seisev suund ja siht on igapäevaselt fookuses, siis neist ühise strateegilise raamistiku loomine on väljakutse. Sellest tekkis ka n-ö uudne suhtlusareen, kus arutelu käigus koondusid arusaamad ja eri suunad kolmeks peamiseks strateegiliseks sihiks: kestlik kogukond, sotsiaalne kestlikkus, tervisemõju. Selline protsess tugevdas arusaama teemade omavahelisest sõltuvustest ja vastastikkusest mõjust.

Mis edasi?

Selliselt säästva liikuvuse mõtestamine töötoa formaadis oli sissejuhatuseks. Strateegiliste sihtide seadmine vajab veel läbi mõtestamist ja seda edaspidi laiapõhjalisema kaasatusega. Üllatuseks ei olnud, et säästva liikuvuse kiirendamiseks tuleks panustada senisest veel rohkem ühistransporti ja eriti võrgustiku uuendamisse, et tekiksid paremad võimalused liikuda ilma autota. Samuti tuleb panustada eriliigiliste transpordiliikide tõhusamasse integreerimisse. Lisaks peab kohalikul tasandil jätkuvalt ka pidevalt hindama lokaalsete ühenduste toimimist teenuskeskustega ja teenustega, kuhu saaks ilma autota liikuda. Kinnistus teadmine, et sihid peavad olema kogu aeg silme ees, nii igapäeva tegevusi tehes kui ka analüüsitud otsuseid langetades.