Rae vallaelanike rahulolu-uuring

2022. aasta oktoobris viisime koostöös OÜ-ga Cumulus Consulting läbi järjekordse Rae vallaelanike rahulolu-uuringu. Rahuloluküsitlust viiakse läbi kindlate ajaperioodide tagant, käesolev uuring on järjekorras kolmas. Esimene uuring toimus 2018. ja teine 2020. aastal. Rahulolu-uuring saadeti kõigile 15-aastastele ja vanematele Rae valla elanikele rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressile. Küsimustikule vastas täismahus 2493 inimest (lisaks täitis selle osaliselt 879 elanikku), mis moodustab alates 15 aasta vanustest vallaelanikest 16%. 2018. aastal oli vastajate arv 678 ning 2020. aastal 602. 2022. aasta küsitluse kõige aktiivsemad vastajad olid inimesed vanuses 31–50.

Küsitluses jagati vald neljaks kandiks (Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida). Kandipõhiselt oli kõige enam vastajaid Peetris (1345), järgnes Jüri (783), Vaida (158) ja Lagedi (207). Samas olid rahvaarvu arvestades kõik kandid võrdselt esindatud.

93% vastanutest hindab Rae valda väga heaks (28%) või heaks elukohaks (65%). Võrreldes 2020. aasta küsitlusega on rahulolu jäänud täpselt samale tasemele. Positiivsena tõsteti esile linnalähedust, turvalisust, rahulikku ja lapsesõbralikku keskkonda ning kriitikana toodi välja ülerahvastatusega kaasnevaid probleeme teenustes ja infrastruktuuris.

Kogukondlik identiteet. Selleks, et hinnata kogukondliku identiteedi tugevust, paluti vastajatel öelda, kuivõrd tugevalt identifitseerivad nad end oma kodukandi elanikuna (Peetri, Jüri, Vaida, Lagedi), Rae valla elanikuna, harjumaalasena ning tallinlasena, kes elab Rae vallas. Kõige tugevamini identifitseeritakse end oma kodukandi elanikuna 85% ning Rae valla elanikuna 84%. Kõige tugevam kodukandi identiteet on Vaida kandis, Rae valla elanikena identifitseerivad end enam Jüri kandi elanikud. Peetri kandi elanikud tunnevad end võrreldes teistega sagedamini tallinlasena, kes elab Rae vallas. Samuti on nende maakondlik identiteet mõnevõrra nõrgem.

Rahulolu elukeskkonnaga. Kõige enam on vallaelanikud rahul prügiveo ja jäätmekäitlusega, üldise korra ja turvalisusega, spordirajatistega, kergliiklusteede seisukorraga, keskkonnakaitsega ning avalike mänguväljakutega. Kõige vähem on vallaelanikud rahul ühistranspordiühendustega naaberomavalitsustega ja vallasisese ühistranspordiga ning teede ja tänavate talvise hooldusega.

Avalikud teenused. Kõige kõrgem on vallelanike rahulolu haridusasutuste füüsilise seisukorraga, järgnevad rahulolu alushariduse kvaliteediga omavalitsuse lasteaias ja koolihariduse kvaliteediga ning sportimisvõimalustega. Kõige vähem ollakse rahul tervishoiuteenuste kättesaadavusega, sotsiaalteenustega, kultuurisündmustega ja valla poolt makstavate toetustega.

Valla arengukavas on seatud eesmärgiks, et saavutada rahulolu 75% elanikkonna hulgas. Küsitlustulemused näitavad, et on vaid üksikud valdkonnad, kus rahulolu jääb alla selle.

Valla üritustel osalemine. Neli viiendikku vastanutest võtab vallas toimuvatest üritustest osa pigem harva või siis üldse mitte. Võrreldes 2020. aasta uuringuga on ka teadlikkus piirkonna külaseltsidest vähenenud. Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi tegemistega saab tutvuda www.raekoda.ee ning Facebookis RVAKS.

Elanike rahulolu valla juhtimisega. Kõige enam ollakse rahul valla poolt pakutavate e-teenustega ning informatsiooni kättesaadavusega valla teenuste kohta. Madalamad on hinnangud probleemide lahendamise kiirusele ning valla elanike ja kodanikuühenduste kaasamisele valla juhtimisse. Kõige levinumad infoallikad on valla ajaleht ja sotsiaalmeedia.

Rae valla rahulolu-uuring on leitav SIIT.

Täname kõiki, kes leidsid aega küsitlusele vastata! Teie vastustest lähtuvalt saab vallavalitsus kujundada edasisi valla arenguplaane.