Rae Vallavalitsuse uued ametite juhatajad

Rae vald on kiires arengus. Valla areng ja elanike arvu kasv toob kaasa ka vallavalitsuse kohustuste ning pakutavate teenuste mahu suurenemise. Iga omavalitsus soovib, et elanikel oleks kogukonnas hea ja turvaline elada. Seda kõike aitab ellu viia vallavalitsus oma töötajatega.

Käesoleval aastal muudeti osaliselt vallavalitsuse struktuuri. Senise nelja ameti asemel moodustati kuus ametit, näiteks haridus- ja sotsiaalamet struktureeriti ümber haridus- ja kultuuriametiks ning sotsiaalametiks. Ameti juhataja oli seni vaid rahandusametil (Tiit Keerma) ja vallakantselei tööd juhatab vallasekretär (Martin Minn). Teistel ametitel juhid puudusid ning tööd juhtisid abivallavanemad. Töömaht, ülesannete keerukus ja spetsiifilisus tingis vajaduse ka teistele ametitele juhi järele. Ameti juhataja roll on juhtida ja nõustada ameti teenistujaid, korraldada tööprotsesse, arendada oma valdkonna teenuseid, lahendada keerulisemaid probleeme ja osaleda arenguplaanide koostamisel. Täna töötab vallavalitsuses üle 90 inimese ning lisaks inimeste ja protsesside juhtimiskogemusele on ametite juhatajad ka oma valdkonna spetsialistid.

Arendus- ja haldusameti juhataja Meelis Rõigas. Meelise ülesandeks on juhtida arendus- ja haldusameti tööd, koordineerida valla rajatiste hooldamist, uute hoonete ehitustegevust ja valla heakorda. Meelisel on üle 20 aasta pikkune tööstaaž kinnisvara-, infrastruktuuri- ja ehitusega seotud ametikohtadel. Ta on juhtinud suuremahulisi ehitusprojekte, viinud läbi riigihankeid ja juhtinud erinevaid meeskondi. Meelis omab kõrgharidust avaliku halduse erialal. Meelist iseloomustatakse kui suurte teadmiste ja laia silmaringiga inimest, kelle lai kogemuste pagas meeskonnale kindlasti kasuks tuleb.

Sotsiaalameti juhataja Maile Kubjas. Maile ülesandeks on juhtida valla sotsiaalvaldkonda, ameti inimesi ja tööprotsesse. Seni juhtis Maile Tallinna Vangla kriminaalhooldusosakonda, varasemalt on ta pikalt töötanud personalijuhina ning pensioniameti direktorina. Mailel on kõrgharidus majandusarvestuse ja ettevõtluse erialal, kus spetsialiseerus personalijuhtimisele. Mailet iseloomustatakse kui innukat ja aktiivset inimest, kes suhtleb alati avatult.

Ehitusameti juhataja Ahto Pahk. Ahto ülesandeks on ehitusameti juhtimine. Ahto on õigusteaduste magistri haridusega ning pikalt tegutsenud nii järelevalve- ja õigusvaldkonnas. Ahto on töötanud nii riigi- kui erasektoris erinevatel ametikohtadel ja positsioonidel nii peaspetsialisti, nõuniku kui talituse  ja osakonna juhina. Ahtot iseloomustatakse kui julget meeskonnamängijat, täpset, tähelepanelikku,  ja laia silmaringiga inimest, kellel on oskus märgata, mis toimub tema enda ümber ja kaugemalgi.

Haridus-ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp. Marju ülesandeks on planeerida ja korraldada valla haridusküsimusi, koordineerida koolide ja lasteaedade tegevust. Marjul on magistrikraad organisatsioonikäitumise erialal, ta on töötanud haridusvaldkonnas üle kahekümne aasta – alustas rahvusvahelise noorsoovahetusprogrammi koordineerimise ja grupijuhina, seejärel koolitus- ja konsultatsioonifirmas täiskasvanuhariduse vallas ning lisaks on ta töötanud koolituse eksperdina ning saanud kogemuse ka keelekümbluse juhina. Rae Vallavalitsuse täitub tal peagi 10 aastat – hariduse peaspetsialistina on ta haridusvaldkonda vedanud, koordineerinud koostööd haridusasutustega ja käivitanud mitmeid arendustegevusi. Marjut iseloomustatakse kui tarka ning hoolikat inimest, kellelt saab alati nõu küsida.

Planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja Annika Jõgimaa. Annika ülesandeks on juhtida planeerimis- ja keskkonnaameti tööd, koordineerida planeerimis-, keskkonna- ja maaõigustega seonduvaid tegevusi, planeeringute koostamisi. Annika on Rae Vallavalitsuses töötanud neli aastat, esmalt arhitektina ning seejärel peaarhitektina. Annikal on kõrgharidus geomaatika erialal, teda iseloomustatakse kui motiveerivat juhti, kes suudab luua ühtehoidva meeskonna.