Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetuseid

  • rae sõnumid
  • 24.04.2017
  • PRIA

2-22.05 saab PRIAst taotleda pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi. Hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16. juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga hilinetud päeva eest.

Enne taotlusvooru algust saab e-PRIA s joonistada põlde ning avatud on taotluste eeltäitmine. Eeltäidetud taotlusi saab ära esitada alates 2. maist.

Alates 1.aprillist saab e-PRIAs joonistada poollooduslike koosluste alasid ning edastada Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. 2. maist saab koosluste alad taotlusele ja PRIAle esitada.

Selle aasta suuremad muudatused

Varasematel aastatel juba rakendatud toetusmeetmetele on lisandunud kaks üleminekutoetust (põllumajanduskultuuri üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus), mida saab taotleda 2010 aastal määratud toetusõiguste alusel, täpsem info toetusõiguste kohta on PRIA kodulehel www.pria.ee.

2017. a ei pea põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohtu kokku koguma.

Taotlejad, kes peavad täitma rohestamise nõudeid ja kelle kasutuses on 2017. aastal püsirohumaa tagasirajamise kohustuse arvutamise aluseks olnud maad, ei tohi püsirohumaid rohkem üles harida ja vajadusel peavad ülesharitud püsirohumaad tagasi rajama määratud hektarite ulatuses. Tagasirajatavad püsirohumaad tuleb taotlusel märkida maakasutustüübiga TAR. Nõude täitmata jätmisele järgneb rohestamise toetuse vähendamine.

Maastikuelementidena säilitamisele kuuluvate toetusõiguslike kraavide pindala arvestatakse alates 2017. a koos nende serval ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 m laiuselt. Metsaäärse kraavi pindala hulka arvatakse üksnes kraavist põllu poole jääv puittaimestik, kraavi põhi ning metsa poole jääv nõlv kuni servani. Kraavi põhi, põllupoolne nõlv ja serv peavad olema visuaalselt tuvastatavad.

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse (PKV) puhul on pirnipuu minimaalne istutustihedus muudetud 270 puult 100 puule ha kohta. Viinapuu, kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia ja aroonia ei ole enam PKV toetusõiguslikud. PKV toetusõiguslike kultuuride hulka on lisatud valge peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli, nuikapsas, lehtkapsas, brüsseli kapsas ja hiina kapsas.

Pirnipuude minimaalset istutustihedust on sarnaselt PKV otsetoetusega muudetud ka mahetoetuse (MAH) ning keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA)  toetuse puhul.

KSA toetatavate kultuuride loetelu täieneb nelja uue kultuuriga - harilik sarapuu, söödav kuslapuu, kurdlehine kibuvits ja harilik pihlakas. Samadele kultuuridele kehtestati mahetoetuse puhul istutustihedused.

Ravim- ja maitsetaimede kultuuridena ei ole enam toetusõiguslikud harilik kurgirohi, kõrvenõges, harilik orashein, harilik sigur ja harilik võilill.

Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) mesilaste korjealade rajamise lisategevuse toetuse määr tõuseb 193 euroni hektari kohta aastas.

2017. aastast alates ei või võtta uut KSM, KSA, KSK, MULD, SORT, PLK ja MAH kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Trassikoridor on nähtav Maa-ameti kaardirakenduses.

Satelliitseire aitab niitmist tuvastada

PRIA arendab rakendusprogrammi, mille abil saab kindlaks teha, kas rohumaad on niidetud. PRIA võtab  kasutusele Euroopa Liidu Copernicus programmi satelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed. Rakenduse autoriteks on Eesti teadlased ja programmi loomisega  tegeleb IT-ettevõte CGI Eesti.

Satelliidiandmed laekuvad PRIA-le kogu Eesti territooriumi kohta keskmiselt üks kord nädalas. Seejärel tehakse kalkulatsioon biomassi muutustest iga põllu kohta. Monitooring toimub kevadest sügiseni ja seda tehakse nendel põldudel, mis on esitatud jooksva aasta pindalatoetuste taotlustel.

2017. aasta on planeeritud rakenduse testimiseks ja kogemuste saamiseks. Plaanime näidata testtulemusi alates juuli keskpaigast. PRIA veebikaardil tuleb selleks avada kiht „Niitmiste tuvastamine. e-PRIA-s näeb samu tulemusi teenuses „Minu Põllud“.

Esialgu ei ole plaanis ainult satelliidiinfo põhjal sanktsioone rakendada, küll aga annab see põllumeestele infot oma tööjärjest ja PRIAle nõuete täitmisest. Ühesuguse info saavad nii kliendid kui PRIA töötajad; taotlejal on  rohkem võimalusi vajalikke töid õigeaegselt planeerida. Loodav rakendus muudab PRIA kontrollsüsteemi jaoks avatumaks ja läbipaistvamaks.

Rakendusprogramm peab valmima 2018. aasta alguseks. Projekti toetatab EL regionaalarengu fond.

Taotluse esitamine

Toetusi tutvustavaid materjale ja taotlusvorme PRIA klientidele koju ei saada. Info meetmetega seotud nõuete ja toetuste taotlemise kohta  avaldame kodulehel (vt rubriike Taimekasvatus, Loomakasvatus, Nõuetele vastavus) ja info täieneb jooksvalt, kui ilmuvad täiendustega määrused. Nõuded on põhjalikult selgitatud juhendites „Abiks taotlejale“. Infomaterjale võib küsida ka PRIA maakondlikest teenindusbüroodest.

PRIA soovitab toetustaotluse täita elektrooniliselt vanas e-PRIAs https://epria.pria.ee/epria/, vt „Teenused“ menüüs alajaotus „Pindalatoetused“.  

Kes ei ole veel PRIA klient või kliendiandmeid on vaja muuta, saab need toimingud teha uue e-PRIA teenuses "Kliendi andmed". Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenuste kasutamiseks on vaja ID kaarti koos paroolidega või Mobiil ID-d, samuti saab siseneda pangaparoolidega Eesti.ee kaudu.

Toetuste taotlemist e-PRIAs kergendab iga toetuseliigi juures leitav lisainfo, mis annab taotlejale teada tema kohustuste või toetusõiguste andmed. Samuti teeb süsteem esmased kontrollid nõuete osas. Taotlejale kuvatakse erinevaid teateid taotluses esinevate ebatäpsuste kohta ning tal on võimalik oma taotlust veel muuta.

Teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA kliendiarvuteid ning paluda juhendamist büroo töötajalt. Infot võib küsida otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Ka tänavu on võimalik kõigil pindalatoetuste taotlejatel pöörduda taotluste vastuvõtuperioodi ajal konsulentide poole e-PRIAs kasutamise tasuta juhendamise saamiseks. Nõuandekeskuste ja konsulentide kontaktid leiate aadressil http://www.pikk.ee/ .

Kes ei esita taotlust e-PRIAs, võib selle saata digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee,  viia või postitada teenindusbüroosse või PRIA keskuse aadressil.

Soovitame taotluse täita juba aegsasti ning mitte jätta seda viimastele päevadele!

Alates 2018. aastast on võimalik pindalatoetuseid taotleda ainult e-PRIA kaudu.

PRIA teabeosakond