Rae Vallavolikogu juunikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 20. juunil Lagedi Koolis. Volikogu oli tervitama tulnud Lagedi Kooli juht Imbi Orav, kes tegi kokkuvõtte lõppenud õppeaastast ning andis ülevaate kooli tulevikuplaanidest.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu otsus nr 88 „Rae valla 2022. konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“.
· Võeti vastu määrus nr 27 „Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.
· Võeti vastu määrus nr 28 „Rae Vallavolikogu 21. augusti 2018 määruse nr 20 “Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord“ muutmine“.
· Võeti vastu määrus nr 29 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas“.
· Võeti vastu määrus nr 30 „Rae Vallavolikogu 17. septembri 2019 määruse nr 42 “Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ muutmine“.
· Võeti vastu määrus nr 31 „Maamaksumäärade kehtestamine“.
· Võeti vastu otsus nr 89 „Tegevuse esitamine maakonna arengustrateegia tegevuskavasse“. Maakonna arengustrateegia tegevuskavasse 2023-2026 saab iga Harju maakonna kohalik omavalitsus esitada ühe tegevuse või objekti aastas, mille mõju ulatub üle enda omavalitsuse piire. Rae Vallavalitsus esitab 2023. aastal maakonna arengustrateegia tegevuskavasse tegevuse: Hariduslike erivajadustega laste õppe lahendamine. Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme vallavalitsustega on loomas toevajadusega lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. Lisada maakonna arengustrateegiasse on vajalik, et HEV kool saaks maakonna arengustrateegia rahastusele kandideerida.
· Võeti vastu otsus nr 90 „Rahalise kohustuse võtmise heakskiitmine“.
· Võeti vastu otsus nr 91 „Nõusoleku andmine Graniidi tee L2 kinnisasja ja Graniidi tee L3 kinnisasja osa tasuta võõrandamiseks“.
· Võeti vastu otsus nr 92 „Seli küla Selipõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine“.
· Võeti vastu otsus nr 93 „Rae Vallavolikogu 13.11.2001 otsusega nr 281 „Peetri küla Mõigu elamukvartali detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest keeldumine“.
· Võeti vastu otsus nr 94 „Rae Vallavolikogu 10.02.2009 otsusega nr 500 „Karla küla Suur-Tõnikse ja Kurve kinnistute piirkonna detailplaneeringu algatamine“ algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine“. 

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.