Rae Vallavolikogu veebruarikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 21. veebruaril Rae Kultuurikeskuses.

Istungi algul andis päevakajalistest teemadest ülevaate vallavanem Madis Sarik. Seejärel vaba sõnavõtt ning eelarve- ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa andis ülevaate eelarve- ja arengukomisjoni tööst perioodil 2021 kuni 2022. Rae Vallavalitsuse rahandusameti juhataja Tiit Keerma tegi ülevaate Rae valla 2022. aasta majandustegevusest. Kutsutud külalistena osalesid istungil Harjumaa Omavalitsuste Liidust tegevdirektor Andre Sepp ja arengunõunik Tiina Beldsinsky. Andre Sepp tutvustas Harju maakonna arengustrateegiat 2040+. Eesmärgiks on koostada uuendatud Harju maakonna arengustrateegia ning selle raames ka Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia. Maakonna arengustrateegia ülesehitus jääb sarnaseks olemasolevaga, uuendati hetkeolukorra ülevaade ja valdkonnaülesed eesmärgid. Eraldi tähelepanu pöörati suurema mõjuga valdkondlike investeeringute ja tegevuste ülevaatamisele. Uuendatud strateegia ajahorisondiks on 2040+. Strateegias jätkatakse kolme põhiteemaga: tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond, tasakaalustatud ruumimuster.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 22 Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmine“.
· Suunati Rae Valla Raamatukogu arengukava eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 01.03.2023.
· Suunati Rae Vallavolikogu 21.05.2013 määrus nr 106 „Rae Vallavalitsuse ametiasutuse teenistujate töö tasustamise kord“ muutmise eelnõu II lugemisele, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 03.03.2023.
· Võeti vastu otsus nr 66 „Tänukirja andmine“.
· Võeti vastu otsus nr 67 „Aruvalla külas Lilleoru, Järvemetsa, Varjumäe, Taevasmaa tee 2 ja Taevasmaa tee L3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamise võimalikkusest“.
· Võeti vastu otsus nr 68 „Rae valla üldplaneeringut muutva Järveküla Kangrupõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine“.
· Võeti vastu otsus nr 69 „Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringut muutva Aaviku küla Ohemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamata jätmine “.
· Võeti vastu otsus nr 70 „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 17 „Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“.
· Võeti vastu otsus nr 71 ) „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.